nieuws

Samenvatting SFDR-Rapportages

Als duurzame en maatschappelijk verantwoorde investeerder, meet October systematisch ESG-impact van MKB bedrijven en integreert deze in het investeringsproces. Zo is het nieuwste fonds van October, OCTOBER SME V, afgestemd op de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). October bewijst een sterke toewijding aan ESG door de SFDR-rapportage een jaar voor de eerste verplichte rapportagedatum te publiceren. De eerste SFDR-rapportage van het fonds is op 30 juni gepubliceerd op onze website!

Omdat het rapport vrij lang en technisch is, hebben we dit artikel gemaakt om de belangrijkste aspecten ervan samen te vatten. Zo kun je alle interessante feiten over onze inzet voor ESG te weten komen, zonder al te veel van je kostbare tijd in beslag te nemen.

Investeringsstrategie

Het October SME V fonds is geclassificeerd als een fonds dat milieu- en sociale kenmerken bevordert. In lijn met deze status hanteert October een investeringsstrategie die aansluit bij geselecteerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN:

  • SDG 8: Goede banen, duurzame economische groei en eerlijke verdeling van welvaart. De leningsactiviteiten van October ondersteunen de duurzame groei van duizenden Europese MKB-bedrijven, waardoor tienduizenden banen worden gecreëerd en behouden.
  • SDG 13: Klimaatverandering tegengaan. October richt zich op de impact op het milieu door middel van de lijst van uitgesloten sectoren en de ESG-score. Daarbij identificeert en beloont October potentiële kredietnemers met goede milieuprestaties en financieringsaanvragen die gericht zijn op het verminderen van de milieu-impact.

Om de bijdrage van het fonds aan bovenstaande doelen te kwantificeren, heeft October tevens een reeks doelstellingen geformuleerd. Deze zijn specifiek van toepassing op hun activiteiten en beoogde kredietnemers – Europese MKB-bedrijven.

Evaluatie ESG-prestaties

Deze duurzame investeringsstrategie wordt toegepast aan de hand van een systematische ESG-beoordeling. Deze wordt toegekend aan 100% van de ontvangen leningaanvragen sinds de lancering van SME V (september 2022).

ESG Score van October

Deze systematische evaluatie van ESG-prestaties omvat het gebruik van een bedrijfseigen, datagedreven ESG-impactscore. Deze staat bekend als de “ESG-score van October”. Deze score omvat meer dan 30 ESG-KPI’s. Ook wordt deze bijgewerkt naarmate er meer ESG-gerelateerde informatie beschikbaar komt tijdens verschillende fasen van de leninganalyse. Belangrijk is dat een volledige ESG-score vereist is voordat een leningaanvraag kan worden doorgestuurd naar het October Credit team voor een financieringsbesluit.

De datagedreven aard van de ESG-score is sterk afhankelijk van geautomatiseerde data-extractie. Dit minimaliseert de declaratieve kant en het risico op onnauwkeurigheid en maximaliseert de vergelijkbaarheid en schaalbaarheid van ESG-data over de gehele portefeuille.

ESG Prijs-effect

Aangezien OCTOBER SME V een SFDR Artikel 8-fonds is, wordt de bevordering van ESG-kenmerken in de portefeuille verder nagestreefd door een prijseffect toe te kennen aan de ESG-score. Dit wordt bereikt door een bonus/malussysteem dat projecten met een goede ESG-score beloont en projecten met een slechte ESG-score benadeelt. De prijsimpulsen variëren van een maximale bonus van 20 basispunten op de beste ESG-score A tot een malus van 20 basispunten op de slechtste ESG-score E, waarbij de mediaan van de ESG-score C neutraal is. Dankzij deze maatregel hebben 18 projecten sinds september 2022 een bonus ontvangen.

De ESG bonus/malus wordt weerspiegeld in de eindrente die wordt aangeboden aan de kredietnemer. Dit betekent dat kredietnemers die goed presteren op het gebied van ESG gunstigere tarieven krijgen en eerder geneigd zijn het financieringsaanbod te accepteren. Als gevolg hiervan zal de portefeuille van het October MKB V Fonds na verloop van tijd uit steeds meer ondernemingen bestaan die goed presteren op ESG-gebied.

Duurzame doeleinden van leningen

Er is een classificatiesysteem geïntroduceerd om leningen te identificeren die bijdragen aan milieu- en sociale duurzaamheidsdoelen. Dit is in lijn met de Europese Taxonomie en de SDG’s die zijn geselecteerd in de investeringsstrategie.

Als onderdeel van de vragenlijst voor kredietnemers moeten alle kredietnemers die een financieringsaanvraag indienen bij October het doel van de aangevraagde lening aangeven. Ze moeten aangeven of het doel betrekking heeft op sociale of ecologische duurzaamheid. Zo ja, dan wordt hen gevraagd het hoofddoel van hun investering aan te geven uit een lijst die in overeenstemming is met de Europese Taxonomie doelstellingen. Denk bij duurzame redenen voor financiering bijvoorbeeld aan een constructie om de energie-efficiëntie te verhogen, of de overstap naar minder vervuilende transportmiddelen.

100% van de gefinancierde deals zijn beoordeeld op hun ESG prestaties via de ESG-score van October. Uit deze evaluatie bleek dat een op de zes door het fonds gefinancierde projecten een primair investeringsdoel gerelateerd aan sociale of ecologische duurzaamheid had. Een paar voorbeelden van dergelijke projecten zijn CargoFlexx #2 en Torus Cooling.

Indicatoren

De SFDR-rapporten geven details over een aantal PAI-indicatoren (Principal Adverse Impacts) over duurzaamheidsfactoren die volgens de regelgeving openbaar moeten zijn. Deze indicatoren zijn onderverdeeld in twee categorieën: milieu en sociaal.

De methode voor sommige indicatoren is nog in ontwikkeling, of er worden proxy’s of zo goed mogelijke schattingen gebruikt. Dit komt door de vroege rapportagefase en de over het algemeen geringe beschikbaarheid van PAI-gerelateerde gegevens binnen de Europese MKB-markt.

Diverse andere indicatoren die door de verordening worden vereist, kunnen echter automatisch worden gemeten met de technologie en processen van October. In een markt waar we vaak zien dat zowel MKB-bedrijven als financieringsbedrijven worstelen met het monitoren van ESG-indicatoren, is dit een concreet bewijs van:

  • het grote potentieel van onze technologie, die ESG-data net als financiële data kan verzamelen en verwerken;
  • de kracht van onze processen, die zijn afgestemd op erkende duurzaamheidssystemen en -normen.

Uitgelichte milieu-indicatoren

Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de fossiele brandstofsector

Het uitsluitingsbeleid van October was al afgestemd op deze factor. Dit beleid, aangenomen als eerste filter binnen de financieringsvoortgang van October, sluit systematisch bedrijven uit die actief zijn in de fossiele brandstofsector. Dit is een goed voorbeeld waarbij er geen complexe indicator nodig is. De processen van October zorgen er automatisch voor dat de blootstelling van onze portefeuille aan de fossiele brandstofsector 0% is.

Activiteiten die een negatieve invloed hebben op biodiversiteitgevoelige gebieden

De bedrijfseigen technologie van October kan de locatie van het kredietnemende bedrijf achterhalen via de scan van hun documenten. Deze worden gematcht met kaarten van biodiversiteitsgevoelige gebieden die door de relevante autoriteiten worden verstrekt. Hierdoor kan October automatisch beoordelen of bedrijven een negatieve impact hebben op deze gebieden en of ze blootgesteld zijn aan bepaalde biodiversiteits- of duurzaamheidsrisico’s.

Bezit van een milieu/ESG-label

Bedrijven dienen in de vragenlijst voor kredietnemers aan te geven of ze een internationaal of lokaal erkend ESG-label bezitten. Het bezit van een label impliceert dat een bedrijf erkende inspanningen levert op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur en is beloond voor voortreffelijke inspanningen. Het verkrijgen van een ESG-label kan met name voor MKB-bedrijven een uitdaging zijn. Het bezit ervan is daarom een sterke indicator van de hoge kwaliteit, ontwikkeling en betrouwbaarheid van ESG-prestaties en -normen van een bedrijf.

Uitgelichte sociale indicatoren

Schendingen van de VN Global Compact-principes en OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

October is uitsluitend actief in landen die erkend zijn als ondertekenaars van de belangrijkste internationale verdragen, richtlijnen en handvesten. Hiermee garandeert October dat 0% van de MKB-bedrijven die in 2022 door het fonds worden gefinancierd, de VN Global Compact-principes en OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen schenden. Verder zet October zich in om grondige achtergrondcontroles en due diligence-processen uit te voeren. Dit gebeurt tijdens de aanvraagfase van de kredietnemer, voor alle potentiële portfoliobedrijven.

Genderdiversiteit personeelsbestand

De gemiddelde verhouding tussen het aantal vrouwelijke en mannelijke werknemers voor alle bedrijven waarin het MKB V-fonds investeert is 36,75%. De ESG-score van October bevat een indicator voor de genderdiversiteit. Deze meet het aandeel van vrouwen in het totale personeelsbestand van een bedrijf. Dit is een van de belangrijkste sociale indicatoren binnen de ESG-beoordeling van de kredietnemer en is onderdeel van de vragenlijst voor kredietnemers.

Blootstelling aan controversiële wapens

Het uitsluitingsbeleid van October zorgt ervoor dat 0% van de MKB-bedrijven die in 2022 werden gefinancierd, worden blootgesteld aan controversiële wapens. Dit beleid sluit namelijk alle sectoren uit die te maken hebben met wapens en munitie.

Sociale zekerheid en belastingen

49% van de gefinancierde bedrijven voert hun sociale zekerheid en belastingbetalingen op tijd en volledig uit, zonder meldingen. De ESG-score van October bevat een speciale indicator om na te gaan of potentiële kredietnemers de sociale zekerheid van hun werknemers garanderen door tijdige en volledige betalingen. Hieraan gekoppeld is ook de huidige en tijdige betaling van belastingen. Beide aspecten kunnen worden geverifieerd door bankrekeningen en afschriften van kredietnemers te scannen met October’s eigen technologische tool Bank X-Ray.

 

De publicatie van dit rapport is een teken van onze serieuze toewijding aan ESG. Het is een fundamentele mijlpaal in de reis van October naar duurzamere activiteiten. We zullen ons in de toekomst blijven verbeteren. En, misschien nog wel belangrijker, we houden je zo transparant mogelijk op de hoogte!

Voor meer informatie kun je de gepubliceerde rapporten hier raadplegen.