Algemene voorwaarden Lemonway

Algemene voorwaarden voor het Gebruik van Betalingsdiensten en Crowdfunding

Versie 2018

Overeengekomen tussen

 

De Rekeninghouder, enerzijds

en,

LEMON WAY, SAS naar Frans recht met een maatschappelijk kapitaal van EUR 863.137,64, met ondernemingsnummer SIREN 500 486 915, gevestigd in Frankrijk, rue de la Beaune 14, 93100 Montreuil (hierna genoemd “LEMON WAY”), op 24/12/2012 erkend door de “Autorité de Controle Prudentiel et de Régulation” (“ACPR”, Frankrijk, website http://acpr.banque-france.fr/), rue Taitbout 61, 75009 Parijs), in de hoedanigheid van hybride betalingsinstelling onder nummer 16 568 J, anderzijds.

 

WAARSCHUWING

De raamovereenkomst voor de betalingsdiensten omvat deze AVGB en de prijsvoorwaarden van Bijlage A.

Deze documenten vormen een onlosmakelijk geheel en bepalen de voorwaarden voor het gebruik van de door LEMON WAY verleende betalingsdiensten door de Rekeninghouders.

De Rekeninghouder kan ze op elk ogenblik raadplegen, kopiëren, opslaan op zijn computer of een ander apparaat, doorsturen via elektronische post of op papier printen om ze te bewaren. Hij kan eveneens, na een uitdrukkelijk verzoek aan LEMON WAY, de gratis verzending van een exemplaar via de post op zijn adres verkrijgen.

Het is, conform de wet, te allen tijde mogelijk om de erkenning van LEMON WAY als betalingsinstelling te controleren op de website regafi.fr. De website van de betalingsinstelling LEMON WAY is de volgende: www.lemonway.com.

 

1 – VOORWERP

Deze “Algemene Voorwaarden voor het Gebruik van Betalingsdiensten” of “AVGB” zijn te allen tijde raadpleegbaar op de website (www.lemonway.com). Ze bevatten de bepalingen en voorwaarden voor het openen van een betaalrekening door LEMON WAY op naam van de Rekeninghouder en voor het verlenen van betalingsdiensten. De Rekeninghouder wordt verzocht ze aandachtig door te lezen alvorens ze te aanvaarden.

 

2 – DEFINITIES

De in deze AVGB gebruikte termen zullen, wanneer ze worden gebruikt met de eerste letter in hoofdletter en ongeacht of ze in het enkelvoud of in het meervoud worden gebruikt, de volgende betekenis hebben:

 • Begunstigde: een natuurlijke-, of rechtspersoon die door de Rekeninghouder wordt aangeduid als de ontvanger van een overschrijving afkomstig van zijn Betaalrekening. De Begunstigde dient Rekeninghouder te zijn van een rekening die bij een derde PSP [Betalingsdienstaanbieder] is geopend. De Begunstigde kan houder van de rekening zijn.
 • Raamovereenkomst: raamovereenkomst voor de betalingsdiensten, zoals gedefinieerd in artikel L.314-12 van het Franse Monetaire en financiële wetboek [“Code monétaire et financier”], afgesloten door LEMON WAY en de Rekeninghouder, bestaande uit deze AVGB en de prijsvoorwaarden in Bijlage A.
 • Betaalrekening: de rekening die bij LEMON WAY is geopend voor het registreren van debet- en creditboekingen van betalingstransacties, teneinde een netto saldo weer te geven na aftrek van de kosten ten laste van de Rekeninghouder en alle andere boekhoudkundige handelingen in verband met zijn transacties alsmede voor de verrekening van deze bedragen op de datum van hun boeking.
 • Betalingstransactie: een handeling die bestaat uit het storten, overmaken of opnemen van geld van of naar de Betaalrekening, onafhankelijk van ongeacht welke onderliggende verplichting tussen de betaler en de Begunstigde.
 • Betalingsopdracht: toestemming gegeven door de Rekeninghouder volgens het gepersonaliseerde instrument en de procedures die zijn overeengekomen tussen de Rekeninghouder en LEMON WAY, waarmee een Betalingstransactie wordt geautoriseerd.
 • Partner: een commercieel bedrijf dat de Partnerwebsite beheert en door LEMON WAY als agent is aangewezen.
 • Tegoed: het beschikbare bedrag op de creditzijde van de Betaalrekening dat kan worden aangewend voor de uitvoering van toekomstige Betalingsopdrachten en dat door LEMON WAY wordt vastgesteld na rekenschap van de lopende Betalingstransacties en van het bedrag van de niet-beschikbare reserve zoals gedefinieerd in artikel 5.
 • Derde betalingsdienstaanbieder: betalingsdienstverlener erkend door een autoriteit van een land van de Europese Economische Ruimte, die een bankrekening of betaalrekening op naam van de Rekeninghouder heeft geopend.
 • Betalingsdiensten: diensten geleverd door LEMON WAY in het kader van de Raamovereenkomst, daarbij inbegrepen de uitvoering van stortingen en de aanvaarding van betalingsopdrachten met betaalkaarten en overschrijvingen, alsook de inning van cheques.
 • Website: de website www.lemonway.com waarop LEMON WAY de Betalingsdiensten aanbiedt.
 • Partnersite of Site: de site en/of de applicatie die door de Partner wordt beheerd om personen in staat te stellen deel te nemen aan financieringen of schenkingen waarvan de gegevens in het formulier voor de opening van de Rekening zijn vermeld.
 • Rekeninghouder: een natuurlijke-, of rechtspersoon die een Betaalrekening heeft waarmee crowdfunding of een schenking kan worden betaald en/of ontvangen.

 

3 – OPENING VAN DE BETAALREKENING

De Rekeninghouder moet de hieronder beschreven procedure voor de opening van een Betaalrekening in acht nemen.

3.1 – Voorafgaande verklaringen van de Rekeninghouder

De Rekeninghouder, zijnde een rechtspersoon, of een meerderjarige natuurlijke persoon, verklaart uitdrukkelijk bevoegd te zijn om de betalingsdiensten van LEMON WAY te gebruiken en vrijwaart LEMON WAY van elke aansprakelijkheid ten gevolge van valse verklaringen.

De Rekeninghouder verklaart voor eigen rekening te handelen. De Rekeninghouder is verplicht om te goeder trouw gebruik te maken van de door LEMON WAY geleverde diensten, en zulks uitsluitend voor wettelijke doeleinden en in overeenstemming met de bepalingen van de Raamovereenkomst.

Een Rekeninghouder-natuurlijke persoon verklaart dat hij in Nederland, Frankrijk, of elders in de Europese Economische Ruimte woont.

De Partner verklaart dat hij met toestemming van LEMON WAY in Frankrijk of in een land van de Europese Economische Ruimte is geregistreerd en daar zijn bedrijf uitoefent en commercialiseert.

Voor elk ander land van vestiging of registratie behoudt LEMON WAY zich het recht voor om de aanvraag voor de opening van een Betaalrekening te mogen onderzoeken teneinde te bepalen of deze voldoet aan haar geografische voorkeuren. De lijst van landen waarin de vergunning van LEMON WAY als betalingsinstelling geldig is, is te allen tijde beschikbaar op de website https://www.regafi.fr.  

De Rekeninghouder verklaart dat hij de regels van IDEAL, VISA en MASTERCARD te allen tijde in acht zal nemen, met name wat betreft zijn activiteit. Bij aanvang van de relatie wordt een formulier met een verklaring omtrent de activiteit en de risicoklasse aan de Partner overhandigd, die het formulier vervolgens ondertekent. De activiteit dient te allen tijde legaal te zijn en overeen te stemmen met de aard van de activiteit die in het formulier is opgegeven. Alle activiteiten, zelfs legale, die niet door LEMON WAY worden aanvaard, staan op het voormelde formulier.

3.2 – Toezending van de identificatiedocumenten

Het overzicht van de vereiste documenten is niet uitputtend.

Indien een rechtspersoon Rekeninghouder van een Betaalrekening wenst te worden, dient zij met name de volgende informatie te verstrekken (gevraagde bedragen moeten worden afgerond op twee cijfers na de komma):

 • een omschrijving van de activiteit
 • een uitreksel uit het handelsregister, niet ouder dan 3 maanden
 • een afschrift van de statuten van de vennootschap
 • een leesbare en voor LEMON WAY aanvaardbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde die de raamovereenkomst zal ondertekenen
 • een bewijs van adres en woonplaats, zoals een energierekening, belastingaanslag of rekening van vaste of mobile telefonie, dat niet ouder is dan 3 maanden dan wel een ontvangstbewijs van de huur met vermelding van de volledige gegevens van de huurder), met daarop duidelijk het adres vermeld van de gemachtigde die de Raamovereenkomst zal ondertekenen
 • een lijst van natuurlijke persoon die direct of indirect voor meer dan 25% economisch gerechtigd is tot de vennootschap, via het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang of andere middelen. dan wel degene die de zeggenschap uitoefent, bijvoorbeeld een bestuurder met aandelenbelang kleiner dan 25%.

Indien een vereniging Rekeninghouder van een Betaalrekening wenst te worden, dient zij met name de volgende documenten te verstrekken (gevraagde bedragen moeten worden afgerond op twee cijfers na de komma):

 • een leesbare en voor LEMON WAY aanvaardbare kopie van een geldig identiteitsbewijs van de gemachtigde die de raamovereenkomst zal ondertekenen
 • een bewijs van adres en woonplaats, zoals een energierekening, belastingaanslag of rekening van vaste of mobile telefonie, dat niet ouder is dan 3 maanden dan wel een ontvangstbewijs van de huur met vermelding van de volledige gegevens van de huurder), met daarop duidelijk het adres vermeld van de gemachtigde die de Raamovereenkomst zal ondertekenen
 • een kopie van de toestemming van de vereniging
 • een afschrift van de statuten van de vereniging

Indien een natuurlijke persoon Rekeninghouder van een Betaalrekening wenst te worden, dient hij met name de volgende documenten te verstrekken (gevraagde bedragen moeten worden afgerond op twee cijfers na de komma):

 • een leesbare en voor LEMON WAY aanvaardbare kopie van een geldig identiteitsbewijs, van de gemachtigde die de raamovereenkomst zal ondertekenen
 • een bewijs van adres en woonplaats, zoals een energierekening, belastingaanslag of rekening van vaste of mobile telefonie, dat niet ouder is dan 3 maanden dan wel een ontvangstbewijs van de huur met vermelding van de volledige gegevens van de huurder), met daarop duidelijk het adres vermeld van de gemachtigde die de Raamovereenkomst zal ondertekenen

Er wordt op gewezen dat voor elke geïnteresseerde of Rekeninghouder de volgende documenten kunnen worden opgevraagd:

 • voorafgaand aan bepaalde overmakingen die van de Betaalrekening worden afgeschreven, een kopie van de 1epagina van het bankrekeningafschrift dat dient als bewijs van het adres van de rekening van de Begunstigde
 • vanaf een bepaalde drempel, een kopie van een tweede identiteitsbewijs

De Rekeninghouder mag een derde schriftelijk, of op een duurzame gegevensdrager toestemming geven om dergelijke documenten namens hem toe te zenden aan LEMON WAY. Hij zal in het formulier voor de opening van de Rekening de handelsnaam vermelden van de vennootschap die hiervoor wordt aangesteld. LEMON WAY behoudt zich het recht voor om andere documenten of extra informatie op te vragen, om haar in staat te stellen de nodige controles uit te voeren in het licht van haar wettelijke verplichtingen, daarbij inbegrepen de strijd tegen het witwassen van kapitaal.

De Rekeninghouder aanvaardt dat de Partnersite deze documenten aan LEMON WAY toezendt via elektronische post (met een e-mail aan [email protected]), door middel van een upload naar de computersystemen van LEMON WAY of via de post naar het adres van haar maatschappelijke zetel zoals vermeld op de eerste pagina.

3.3 – Wijze van ondertekening van de Raamovereenkomst

Het formulier voor de opening van de Betaalrekening moet worden ondertekend door de Rekeninghouder nadat hij kennis heeft genomen van de bepalingen van de Raamovereenkomst. Hij kan daarvoor zijn handgeschreven handtekening plaatsen op een geprinte versie die hij per post naar de maatschappelijke zetel van LEMON WAY verstuurt of de module voor elektronische handtekening gebruiken die hem op de Partnersite ter beschikking wordt gesteld. Indien de Rekeninghouder echter handelt in het kader van zijn professionele behoeften, is het mogelijk dat hem wordt voorgesteld de Raamovereenkomst op een andere wijze te aanvaarden. Laatstgenoemde erkent dan dat hij de volledige Raamovereenkomst aandachtig heeft doorgelezen, heeft begrepen en aanvaard.

3.4 – Aanvaarding van de opening van de Betaalrekening

LEMON WAY kan om welke reden dan ook weigeren een Betaalrekening te openen zonder haar beslissing te hoeven verantwoorden. Hieruit zal geen enkel recht op schadevergoeding voortvloeien.

Onder voorbehoud van de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger, kan een minderjarige jonger dan achttien (18) jaar een Betaalrekening openen.

In dat geval zullen de identificatiedocumenten moeten worden toegezonden van de wettelijke vertegenwoordiger die uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, van de minderjarige, alsook een document dat diens vertegenwoordigingsbevoegdheid aantoont (bewijs van gezinssamenstelling, rechterlijke beslissing die de vertegenwoordigingsbevoegdheid toekent).

De Partnersite mag de aanvaarding of de weigering van de opening van de Betaalrekening via e-mail aan de Rekeninghouder meedelen. De Rekeninghouder kan zich na die aanvaarding op de Partnersite registreren om te controleren of zijn Betaalrekening is geopend.

 

4 – DE BETAALREKENING CREDITEREN

4.1 – Met een cheque, bankoverschrijving of creditcard

Ten aanzien van stortingen op de Betaalrekening door middel van cheque(s), wordt de Rekeninghouder erop gewezen dat LEMON WAY dergelijke cheques via een externe dienstverlener verwerkt.

De Rekeninghouder kan geld op zijn Betaalrekening storten door middel van een overschrijving (inclusief IDEAL betaling), of door debitering van een creditcard gekoppeld aan een rekening die op zijn naam door een derde betalingsdienstaanbieder is geopend.

LEMON WAY kan de registratie van de creditcard of betaalkaart weigeren of deze op elk ogenblik bij wijze van veiligheidsmaatregel annuleren. In dat geval zal de Rekeninghouder de nummers van zijn creditcard of betaalkaart moeten invoeren bij elke storting op zijn Rekening.

LEMON WAY stelt, met het oog op de bescherming van de Rekeninghouder, maximumbedragen vast die restrictiever kunnen zijn dan de maximumbedragen van de Rekeninghouder zelf. De Rekeninghouder wordt geïnformeerd bij elke Betalingstransactie die tot overschrijding van de vastgestelde maximumbedragen kan leiden, automatisch door LEMON WAY zal worden geweigerd.

Bij elke transactie met een creditcard of betaalkaart die niet gedekt is dan wel wordt geweigerd of betwist, zal het bedrag door LEMON WAY automatisch in mindering worden gebracht op het netto saldo van de Betaalrekening. Indien het netto saldo ontoereikend is, is LEMON WAY gerechtigd alle rechtsmiddelen tegen de Rekeninghouder te gebruiken met het oog op de invordering van het verschuldigde bedrag.

Bovendien zal LEMON WAY het recht hebben om de uitvoering te weigeren van alle toekomstige geldoverschrijvingen die worden verricht met de kaart die het incident heeft veroorzaakt.

Bovendien debiteert LEMON WAY de Betaalrekening van de Rekeninghouder met de geweigerde Betalingstransacties en andere boetes die kunnen worden opgelegd door VISA of MASTERCARD.

4.2 – Termijnen voor de bijschrijving van geld op de Rekening

LEMON WAY zal geld dat zij via een Betalingsopdracht per kaart of overmaking ontvangt, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk aan het einde van de werkdag waarop ze volgens punt 4.1. door LEMON WAY worden ontvangen, bijschrijven op de Rekening.

 

5 – DE BETAALREKENING DEBITEREN VIA EEN OVERSCHRIJVING

5.1 – Een betalingsopdracht geven

LEMON WAY verleent een betalingsdienst waarmee de Rekeninghouders die over een Betaalrekening beschikken de mogelijkheid hebben om LEMON WAY instructies voor een overschrijving te geven, op voorwaarde dat het Tegoed van de Rekening hoger is dan het totale bedrag van de overschrijving (inclusief commissie). In geval van onvoldoende Tegoed zal de Betalingsopdracht automatisch worden geweigerd.

Het beschikbare Tegoed komt overeen met het netto saldo van de Betaalrekening, met uitzondering van de niet-beschikbare Reserve en de lopende transacties. Het bedrag van de niet-beschikbare Reserve wordt door LEMON WAY vastgesteld met het oog op de dekking van eventuele administratiekosten in verband met de betwisting van een Betalingsopdracht. Een dergelijke betwisting kan zich voordoen binnen een termijn van 13 maanden gerekend vanaf de debitering van de transactie op de Rekening.

De Betalingsopdracht dient de volgende informatie te bevatten:

 • het bedrag in euro
 • de naam en achternaam van de Begunstigde
 • het nummer van zijn rekening geopend bij de betalingsdienstaanbieder van de Begunstigde

De Rekeninghouder erkent dat wanneer de valuta van de Betaalrekening verschilt van die van de rekening van de Begunstigde waarnaar geld wordt overgemaakt, er door de betalingsdienstaanbieder van de Begunstigde wisselkosten in rekening zullen worden gebracht. Het is de taak van de Partner en de betalingsdienstaanbieder van de Begunstigde om de Begunstigde vóór elke ontvangst van een Betalingsopdracht te informeren over de toegepaste wisselkoers, de kosten en de uitvoeringstermijn. De Partner dient deze informatie aan de betalende Rekeninghouder door te geven.

LEMON WAY kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer bankgegevens die zijn doorgegeven voor de overschrijvingsverzoeken, foutief of niet actueel zijn.

5.2 – Onherroepelijkheid van een Betalingsopdracht

De door een Rekeninghouder geldig ingevoerde Betalingsopdracht is onherroepelijk vanaf het moment waarop de unieke gebruikerscode zoals bedoeld in punt 5.1 is ingevoerd. De Rekeninghouder zal dan niet meer om annulering kunnen vragen.

Er wordt op gewezen dat de Rekeninghouder een gegroepeerde opdracht kan geven, bestaande uit een geldovermaking via een kaart, die wordt doorgegeven conform punt 4.1 hierboven, en een Betalingsopdracht door middel van een overschrijving op de Betaalrekening van een aangeduide Begunstigde op een bepaalde datum. De Betalingsopdracht zal als onherroepelijk worden beschouwd vanaf het moment waarop de kaartgegevens zoals beschreven onder 4.1 zijn ingevoerd.

5.3 – Maximumbedragen en toepasselijke beperkingen

De Rekeninghouder dient rekening te houden met de volgende standaard maximumbedragen:

 • Indien de Rekeninghouder een particulier is, wordt hij geïnformeerd dat een maximumbedrag van 2500 euro per kalenderjaar en 250 euro per uitgave kunnen worden opgelegd. Om zijn Betaalrekening boven deze bedragen te kunnen gebruiken, zal LEMON WAY bijkomende identificatiedocumenten bij de Rekeninghouder opvragen.
 • Indien de Rekeninghouder een rechtspersoon is, zal LEMON WAY systematisch alle identificatiedocumenten die vereist zijn voor de opening van de Betaalrekening opvragen.

Elke Betalingstransactie die kan leiden tot overschrijding van de toepasselijke maximumbedragen van de gecumuleerde maandelijkse betalingen, zal automatisch door LEMON WAY worden geweigerd.

In geval van frauderisico kan LEMON WAY op elk moment andere maximumbedragen of blokkeringen van Opdrachten activeren.

LEMON WAY behoudt zich het recht voor om een Betalingstransactie ongedaan te maken wanneer de geldovermaking met een creditcard of bankkaart, door de uitgever van de kaart wordt geweigerd of geannuleerd.

5.4 – Uitvoeringstermijnen

Conform het besluit van 29 juli 2009 tot toepassing van artikel L.314-2 van het Franse Monetaire en financiële wetboek, gelden de volgende maximale uitvoeringstermijnen voor de betalingsdiensten:

 • Een Betalingstransactie die op een werkdag wordt doorgegeven, zal uiterlijk op de volgende werkdag door LEMON WAY worden uitgevoerd indien deze in euro wordt uitgevoerd ten gunste van een kredietinstelling die in een lidstaat van de Europese Unie gevestigd is.
 • Een Betalingstransactie die op een werkdag wordt doorgegeven, zal uiterlijk op het einde van deze werkdag door LEMON WAY worden uitgevoerd indien deze in euro wordt uitgevoerd ten gunste van een andere Betaalrekening.

 

6 – RAPPORTERING

6.1 – Per transactie

Wanneer een Betalingstransactie wordt uitgevoerd, stuurt LEMON WAY of de Partnersite automatisch een bevestigingsmail van de transactie aan de Rekeninghouder die de Betalingsopdracht heeft gegeven. Deze e-mail bevat alle gegevens van de Betalingstransactie die aan LEMON WAY werden doorgegeven zoals: de identiteit van de Begunstigde, de omschrijving van de Betalingstransactie, het bedrag, de datum en het tijdstip van de Betalingstransactie alsook de eventuele bijzondere betalingsvoorwaarden.

6.2 – Rekeningoverzichten

Alle Betalingstransacties worden opgenomen in een overzicht dat in real time voor elke Betaalrekening wordt opgemaakt. De Rekeninghouder zal zijn rekeningoverzicht kunnen raadplegen op de Partnersite.

De Rekeninghouder heeft toegang tot de rekeningoverzichten van de Betaalrekening die alle betalingstransacties bevatten die op de debet- en creditzijde van de rekening zijn geboekt.

De periode van raadpleging bedraagt twee (2) jaar, plus het lopende jaar. LEMON WAY zal de boekingen en de documenten van de uitgevoerde Betalingstransacties gedurende de toepasselijke wettelijke termijnen op elektronische gegevensdragers bewaren.

 

7- DUUR VAN DE RAAMOVEREENKOMST EN INGANGSDATUM

De Raamovereenkomst treedt in werking op het moment waarop de onderhavige voorwaarden door de Rekeninghouder worden aanvaard en geldt voor onbepaalde tijd.

De Rekeninghouder kan de Raamovereenkomst binnen een termijn van veertien (14) kalenderdagen kosteloos opzeggen, indien hij de voorwaarden van artikel D 341-1 van het Franse Monetaire en financiële wetboek voor rechtspersonen in acht neemt en wanneer hij een natuurlijke persoon is.

Bovengenoemde termijn begint te lopen vanaf de dag waarop de Raamovereenkomst is gesloten, dat wil zeggen vanaf de dag waarop de Rekeninghouder de onderhavige Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. Gedurende deze opzegtermijn zal de uitvoering van de Raamovereenkomst pas kunnen starten op uitdrukkelijk verzoek van de Rekeninghouder. De Rekeninghouder erkent uitdrukkelijk en aanvaardt dat elke betalingsinstructie aan LEMON WAY vóór het verstrijken van de opzegtermijn een uitdrukkelijk verzoek van de Rekeninghouder vormt om de Raamovereenkomst uit te voeren. De Rekeninghouder zal dus niet het recht hebben om een betalingsinstructie te annuleren die hij tijdens de opzegtermijn heeft gegeven en bevestigd.

Bovenstaand recht van opzegging kan door de Rekeninghouder worden uitgeoefend zonder boete en zonder opgave van redenen.

De Rekeninghouder is gehouden zijn beslissing om op te zeggen voor het einde van de termijn van veertien dagen ter kennis van LEMON WAY te brengen per aangetekend schrijven met ontvangstbevestiging aan de zetel van LEMON WAY. Indien de Rekeninghouder zijn recht van opzegging niet uitoefent, zal de overeenkomst blijven bestaan overeenkomstig de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Om de Raamovereenkomst te beëindigen zal hij de opzegvoorwaarden van artikel 19 in acht moeten nemen.

 

8 – KLACHTEN

Klachten die verband houden met de betrekkingen tussen twee Rekeninghouders, of tussen een Rekeninghouder en een derde worden niet door LEMON WAY in behandeling genomen. Enkel klachten die betrekking hebben op een nagelaten of gebrekkige uitvoering van een Betalingstransactie door LEMON WAY vallen onder het onderhavige artikel en de Raamovereenkomst. Klachten (geschillen, recht van bezwaar, toegang, wijziging, enz.) kunnen kostenloos via een verzoek gericht aan LEMON WAY per elektronische post worden gericht aan het volgende adres: [email protected] of via de reguliere post aan het volgende adres: Société LEMON WAY – Service Réclamation – 14, rue de la Beaune, 93100 Montreuil.

Elke klacht of elk verzoek met betrekking tot:

 • informatie gegeven door LEMON WAY in het kader van de Raamovereenkomst
 • een fout in de uitvoering van de Betalingsdiensten of de nagelaten uitvoering daarvan
 • een fout in de debitering van commissies, belastingen of kosten door LEMON WAY

moetzo spoedig mogelijkna de dag waarop de Rekeninghouder daarvan kennis heeft gekregen, of wordt verondersteld daarvan kennis te hebben gekregen – dan wel binnen enige andere langere termijn voorzien bij bijzondere bepalingen of de wet – door de Rekeninghouder ter kennis van LEMON WAY worden gebracht.

Overeenkomstig aanbeveling 2011-R-05 van de ACPR van 15 december 2011 zal uiterlijk binnen 10 dagen een ontvangstbewijs worden verstuurd. De klachten zullen uiterlijk binnen twee maanden na hun ontvangst behandeld worden.

Een klachtenformulier is eveneens beschikbaar op onze website: http://www.lemonway.com/reclamation. Indien geen onderling akkoord wordt bereikt, kan een Rekeninghouder die niet beroepsmatig handelt, zich per brief wenden tot een onafhankelijke bemiddelaar die gratis bemiddelt in geval van geschillen voortvloeiende uit de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, de Bemiddelaar van de AFEPAME, 36 rue de Taitbout 75009 Parijs, onverminderd andere rechtsmiddelen.

 

9 – VEILIGHEID 

9.1 – Kennisgevingsverplichting

De Rekeninghouder is verplicht om LEMON WAY onmiddellijk te informeren over een vermoedelijke frauduleuze toegang tot of gebruik van zijn Betaalrekening of over enige gebeurtenis die tot een dergelijk gebruik zou kunnen leiden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: verlies, onbedoelde onthulling of verduistering van de identificatiegegevens van zijn Betaalrekening of een niet-geautoriseerde transactie.

Een dergelijke kennisgeving dient te worden gegeven in de vorm van een elektronisch bericht dat naar het volgende e-mailadres moet worden verzonden: [email protected] en dient te worden bevestigd per normale post aan het volgende adres: Société LEMON WAY – 14 rue de la Beaune 93100 Montreuil France.

9.2 – Preventie

LEMON WAY zal al het mogelijke doen om elk ander gebruik van de Betaalrekening te voorkomen. Ook de Partner beschikt, onder eigen verantwoordelijkheid, over eigen beveiligde communicatiemiddelen met de Rekeninghouder.

9.3 – Gebruik van cookies

LEMON WAY informeert u dat er in het kader van de Betalingsdiensten cookies (bestanden verstuurd door de server van LEMON WAY die opgeslagen worden op de harde schijf van de computer van de gebruiker) kunnen worden gebruikt. Deze cookies dienen vooral om de werking van de Betalingsdienst te verbeteren, met name op het gebied van snelheid.

De Rekeninghouder wordt geïnformeerd dat hij de cookies van LEMON WAY kan weigeren in zijn browserinstellingen, maar dat dit nadelige gevolgen voor het gebruik van de Betalingsdiensten kan hebben.

9.4 – Onderbreking van de Betalingsdiensten

LEMON WAY verbindt zich ertoe alle redelijke middelen waarover zij beschikt in te zetten om een permanente dienstverlening te verzekeren. LEMON WAY garandeert echter geen doorlopende, ononderbroken toegang tot de Betalingsdiensten. LEMON WAY zal bijgevolg niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor vertraging en/of totale of gedeeltelijke ontoegankelijkheid van de Betalingsdiensten wanneer deze het gevolg zijn van factoren die buiten de redelijke controle van LEMON WAY vallen.

De Rekeninghouder wordt geïnformeerd dat LEMON WAY de toegang tot alle of een deel van de Diensten nu en dan kan onderbreken ten behoeve van herstelwerkzaamheden, onderhoud of toevoeging van functionaliteiten,

 • in geval van een vermoedelijke poging tot hacking, geldverduistering of van enig ander risico op een aanval
 • op verzoek of bevel van daartoe aangewezen en bevoegde personen of autoriteiten.

LEMON WAY kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die eventueel uit dergelijke vermoedens voortvloeit.

Vanaf het moment dat de dienstverlening opnieuw normaal verloopt, zal LEMON WAY alle redelijke inspanningen leveren om de Betalingstransacties die in de wachtrij staan zo snel mogelijk te behandelen.

9.5 – Bezwaar tegen de veiligheidsmaatregelen

De Rekeninghouder kan bezwaar maken door via een e-mail naar [email protected] of telefonisch via nummer +33 1 48 18 19 30 contact op te nemen met LEMON WAY.

Het bezwaar krijgt een registratienummer en wordt gedurende 18 maanden bewaard. Op schriftelijk verzoek van de Rekeninghouder en vóór het verstrijken van deze termijn zal LEMON WAY hem een kopie van het bezwaar toezenden.

LEMON WAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een bezwaar dat niet afkomstig is van de Rekeninghouder. Het bezwaar wordt geacht te zijn gedaan op de datum waarop LEMON WAY of een door haar daartoe aangewezen persoon de aanvraag daadwerkelijk heeft ontvangen. In geval van diefstal of frauduleus gebruik is LEMON WAY bevoegd een ontvangstbewijs of een kopie van het ingediende bezwaar van de Rekeninghouder te vragen, die zich ertoe verbindt zo snel mogelijk te reageren.

LEMON WAY zal de toegang tot de Betaalrekening blokkeren en de identificatiegegevens van de Betaalrekening van de Rekeninghouder buiten werking stellen. De Rekeninghouder zal nieuwe identificatiegegevens ontvangen, op dezelfde wijze als ze de eerste maal bij de opening van de Betaalrekening werden toegezonden.

 

10 – AANSPRAKELIJKHEID

Overeenkomstig artikel L.133-22 van het Franse Monetaire en financiële wetboek is LEMON WAY, onder voorbehoud van de artikelen L.133-5 en L.133-21 van het Franse Monetaire en financiële wetboek, verantwoordelijk ten aanzien van de betalende Rekeninghouder voor de correcte uitvoering van de Betalingstransactie totdat de derde betalingsdienst aanbieder van de Begunstigde de gelden ontvangt.

Wanneer LEMON WAY verantwoordelijk is voor een slecht uitgevoerde Betalingstransactie door haar toedoen, betaalt LEMON WAY het bedrag onmiddellijk terug aan de betaler en herstelt zij de gedebiteerde rekening in de staat waarin deze zich zou bevonden hebben indien de slecht uitgevoerde Betalingstransactie niet zou hebben plaatsgevonden.

De Rekeninghouder die niet beroepsmatig handelt en een niet door hem goedgekeurde Betalingstransactie wenst te betwisten, moet zo spoedig mogelijk na de kennisname van de onregelmatigheden en uiterlijk 13 maanden na de boeking van de Betalingstransactie contact opnemen met de klantendienst overeenkomstig artikel 8.

Indien veiligheidsmaatregelen zijn getroffen, komen niet-geautoriseerde Betalingstransacties die zijn uitgevoerd vóór de kennisgeving van het bezwaar, voor maximaal 150 euro voor rekening van de Rekeninghouder die niet beroepsmatig handelt. LEMON WAY is echter niet aansprakelijk in geval van schuld van de Rekeninghouder, zoals vrijwillig verzuim of grove tekortkoming aan zijn verplichtingen, te late toezending van het bezwaar of handelingen te kwader trouw. In geval van verduistering of vervalsing van zijn gegevens, zullen de verliezen ten gevolge van Betalingstransacties die zijn uitgevoerd vóór het bezwaar van de Rekeninghouder die beroepsmatig handelt, gedragen worden door LEMON WAY, tenzij er sprake is van schuld zoals hierboven gedefinieerd. Betalingstransacties die zijn uitgevoerd na het bezwaar van de Rekeninghouder die niet beroepsmatig handelt komen ten laste van LEMON WAY, tenzij er sprake is van fraude.

LEMON WAY heeft niet het recht een onherroepelijke Betalingstransactie op verzoek van de Rekeninghouder te annuleren.

LEMON WAY is in geen enkel geval aansprakelijk voor de indirecte schade, zoals commerciële schade, verlies van klanten, enig commercieel probleem, winstderving, imagoverlies geleden door een Rekeninghouder of door een derde, die zou kunnen voortvloeien uit de Betalingsdiensten verleend door LEMON WAY. Elke actie van een derde tegen een Rekeninghouder wordt gelijkgesteld aan indirecte schade en geeft bijgevolg geen recht op schadevergoeding.

Behoudens andersluidende bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of van dwingende rechtsregels, en onverminderd andere uitsluitings- of beperkingsgronden voor de aansprakelijkheid in deze Algemene Voorwaarden, zal LEMON WAY in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door  overmacht of gebeurtenissen die buiten haar controle vallen of door enige maatregel of wettelijke bepaling die door de Franse of buitenlandse autoriteiten is opgelegd. Met name, doch zonder enige beperking, worden als overmacht of gebeurtenis die buiten haar controle vallen beschouwd: een elektriciteitsuitval, brand of overstroming, staking van haar personeel of van dat van één van haar onderaannemers of leveranciers, een storing in de interbancaire systemen of in de creditcard-betaalsystemen, oorlog, onrust, opstanden of bezetting van het grondgebied door buitenlandse machten, nalatigheid door een derde volgens de rechtspraak en de rechtsleer inzake entiteiten die verantwoordelijk zijn voor de levering van elektriciteit of telecommunicatiediensten.

 

11 – BESCHERMING VAN KLANTENGELDEN

LEMON WAY zal aan het einde van elke werkdag de beschikbare gelden die als tegoed op de Betaalrekening van de Rekeninghouder zijn geregistreerd, bewaren op een derdenrekening geopend bij partnerbanken van LEMON WAY.

 

12 – OVERLIJDEN – INACTIEVE BETAALREKENING – VOLMACHT

12.1 Overlijden

In geval van overlijden van de Rekeninghouder dient LEMON WAY hiervan zo snel mogelijk door de rechthebbenden of hun gevolmachtigde op de hoogte te worden gesteld. Wanneer deze kennisgeving mondeling wordt gedaan, dient zij schriftelijk te worden bevestigd. Vanaf de ontvangst van dit schrijven zal LEMON WAY erop toezien dat er geen nieuwe Betalingstransacties worden uitgevoerd en zal zij overgaan tot opheffing van de Rekening.

Indien het Tegoed waarover LEMON WAY namens de overledene beschikt, hoger is dan de kosten voor de opheffing van de rekening, kan het uitsluitend worden terugbetaald aan de rechthebbenden indien zij of hun gemachtigde bewijsstukken overleggen die overeenkomstig het toepasselijke recht de aanvaarding van de nalatenschap aantonen, alsmede elk ander stuk dat LEMON WAY noodzakelijk zal achten.

Indien een overmaking niet plaatsvindt om welke reden dan ook, daarbij inbegrepen het niet toezenden van bewijsstukken aan LEMON WAY, zullen de bepalingen van artikel 13.2 van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn op het Tegoed.

12.2 Inactieve Rekening

Een Betaalrekening wordt als inactief beschouwd:

 • indien er gedurende een periode van 12 maanden geen enkele Betalingstransactie op de Betaalrekening heeft plaatsgevonden, behoudens de debitering door LEMON WAY van kosten en commissies van welke aard dan ook, en
 • de Rekeninghouder, zijn wettelijke vertegenwoordiger of de door laatstgenoemde gemachtigde persoon zich op geen enkele manier bij LEMON WAY heeft gemeld, of
 • na het verstrijken van een periode van 12 maanden gerekend vanaf het overlijden van de Rekeninghouder. De Rekeninghouder en zijn rechthebbenden worden dan door middel van deze Algemene Voorwaarden op de hoogte gesteld van de gevolgen die daaraan verbonden zijn.

De tegoeden van de inactieve Betaalrekening worden na een termijn van tien jaar te rekenen vanaf de datum van de laatste Betalingstransactie gestort bij de Deposito- en Consignatiekas, behoudens de debitering door LEMON WAY van kosten en commissies van welke aard ook, behalve in geval van overlijden van de Rekeninghouder. In dat geval worden de tegoeden van de inactieve Betaalrekening naar een termijn van drie jaar na de datum van het overlijden van de Rekeninghouder bij de Deposito- en Consignatiekas gestort.

12.3 Volmacht

De Rekeninghouder kan een persoon de bevoegdheid verlenen om onder zijn volledige verantwoordelijkheid op zijn Betaalrekening Betalingstransacties te verrichten zoals omschreven in de volmacht. Het formulier is op verzoek online beschikbaar en dient te worden teruggestuurd naar LEMON WAY. De volmacht zal pas in werking treden nadat laatstgenoemde het correct ingevulde formulier heeft ontvangen en nadat LEMON WAY het heeft goedgekeurd. Die goedkeuring zal met behulp van ieder passend middel ter kennis worden gebracht. De volmacht vervalt automatisch bij het overlijden van de Rekeninghouder en kan herroepen worden op initiatief van de Rekeninghouder, die de gevolmachtigde en LEMON WAY daarvan per aangetekende brief met ontvangstbewijs op de hoogte stelt.

De herroeping wordt van kracht op de datum waarop LEMON WAY het desbetreffende bericht ontvangt. De Rekeninghouder is tot die datum gehouden tot Betalingstransacties waarvoor de voor zijn Rekening aangewezen gevolmachtigde opdracht heeft gegeven.

Ten aanzien van de in de volmacht genoemde gevolmachtigde ontheft de Rekeninghouder LEMON WAY uitdrukkelijk van het beroepsgeheim met betrekking tot de gegevens van de Betaalrekening.

 

13 – INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

Krachtens deze Algemene Voorwaarden wordt geen enkel intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot het gebruik van de Betalingsdienst of de door LEMON WAY geleverde diensten overgedragen aan de Rekeninghouder.

De Rekeninghouder verbindt zich de rechten van LEMON WAY niet te schenden door zich met name te onthouden van enige gedeeltelijke of volledige reproductie of wijziging – met ongeacht welk bestaand of toekomstig hulpmiddel – van de intellectuele en materiële elementen van LEMON WAY en accessoires daarvan.

Alle rechten met betrekking tot de software die nodig is voor de uitvoering van de Betalingsdiensten, zijn de volle en exclusieve eigendom van de vennootschap LEMON WAY. Zij maken deel uit van haar bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie, afgezien van het feit dat bepaalde onderdelen al dan niet beschermd zijn door een intellectueel eigendomsrecht onder de huidige wetgeving.

De software van LEMON WAY en de eventuele documentatie daarvan worden door de Rekeninghouder erkend als een intellectueel werk dat door hem en zijn personeelsleden als zodanig zal worden behandeld door het niet te kopiëren, te reproduceren, te vertalen in iedere andere taal of programmeertaal, aan te passen, gratis of tegen betaling te verspreiden of er enig element aan toe te voegen dat niet aan de softwarespecificaties voldoet.

Het merk “LEMON WAY” is eigendom van de vennootschap LEMON WAY. De Rekeninghouder verbindt zich de vermelding van het merk “LEMON WAY” niet te verwijderen van enig element dat hem door LEMON WAY wordt geleverd of ter beschikking gesteld, zoals software, documenten of publiciteitsbanners.

 

14 – GEHEIMHOUDING

De Rekeninghouder verplicht zich tot de meest strikte geheimhouding met betrekking tot het geheel van commerciële of andere technieken die hem tijdens de uitvoering van de Betalingsdienst ter kennis zouden kunnen komen. Deze geheimhoudingsplicht zal van toepassing blijven gedurende de duur van het abonnement op de Betalingsdienst en gedurende drie jaar volgend op de einddatum van de Raamovereenkomst. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op informatie die zonder toedoen van de Rekeninghouder publiekelijk beschikbaar is of wordt.

Partijen erkennen dat de Betalingstransacties vallen onder het beroepsgeheim zoals bedoeld in artikel L.519-22 van het Franse Monetaire en financiële wetboek.

 

15 – VERZAMELING EN VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“General Data Protection Regulation”), goedgekeurd door het Europese Parlement op 14 april 2016 en de Loi Informatique et Libertés [Franse Wet op de Informatica en Vrijheden] van 6 januari 1978 en latere wijzigingen, informeert LEMON WAY u:

15.1 – Identificatie van de Verwerkingsverantwoordelijke

De vennootschap LEMON WAY SAS, gevestigd te 14 rue de la Beaune, 93100 Montreuil – France, Tel. : + 33 (0)1 48 18 19 30.

15.2 – Functionaris voor de gegevensbescherming

U kunt de functionaris voor de gegevensbescherming bereiken op het volgende emailadres: [email protected] en op het volgende telefoonnummer: + 33 (0)1 48 18 10 41.

15.3 – Verwerkingsdoeleinden

In het kader van het beheer van de Site en onze diensten heeft de verwerking van persoonsgegevens tot doel: het klantenbeheer, het aanmaken en beheren van de rekeningen, het beheer van contracten, opzeggingen, geschillen, de website, de mailing, de berichtgeving, het aanmaken van de rekeningen, de controles ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de verkoopontwikkeling, het beheer van de klantenkennis, het opmaken van statistieken, de afhandeling van vragen over de rechten van de personen, de uitvoering van partnerships, het beheer van klantenondersteuning.

15.4 – Aard van de gegevens

Lemon Way verzamelt direct en indirect de volgende categorieën gegevens betreffende haar Gebruikers:

 • Persoonsgegevens, identiteitsgegevens, identificatiegegevens, … ;
 • Gegevens over de beroepsuitoefening (CV, opleiding, professionele vorming, …);
 • Economische en financiële informatie (inkomen, financiële situatie, fiscale situatie, …);
 • Verbindingsgegevens (IP-adres, browsergeschiedenis, …).

15.5 – Gegevensbronnen

Lemon Way verzamelt de persoonsgegevens rechtstreeks op basis van een contract, een wettelijke verplichting, de toestemming van de betrokkene of het gerechtvaardigd belang van de vennootschap.

Lemon Way verzamelt de persoonsgegevens tevens op indirecte wijze teneinde de wetgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme na te leven.

15.6 – Toestemming van de betrokkene

Wanneer de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verzameling van zijn persoonsgegevens, kan hij die toestemming te allen tijde intrekken. U kunt uw toestemming intrekken via het adres [email protected].

15.7 – Gerechtvaardigd belang van de verwerking

Lemon Way verzamelt en gebruikt persoonsgegevens op basis van het gerechtvaardigd belang om tegemoet te komen aan de eisen voor klantenondersteuning en de ontwikkeling van het aantal partners.

15.8 – Beoordeling van de kredietwaardigheid

Er wordt uitsluitend overgegaan tot beoordeling van de kredietwaardigheid met betrekking tot de voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

15.9 – Ontvangers van de persoonsgegevens

De ontvangers van uw persoonsgegevens zijn de gemachtigde medewerkers van Lemon Way, de toezichthoudende autoriteiten, onze partners en onze onderaannemers. Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden bekendgemaakt in het kader van de toepassing van een wet, een reglement of een beslissing van een bevoegde regelgevende of gerechtelijke instantie.

15.10 –  Bewaartermijn

De door Lemon Way verzamelde persoonsgegevens worden bewaard gedurende de periode die noodzakelijk is voor de verwerkingsdoeleinden. Na deze bewaartermijn worden ze gearchiveerd of anoniem gemaakt en bewaard voor statistische en historische doeleinden.

Er wordt overgegaan tot vernietiging van uw persoonsgegevens om te verzekeren dat ze daadwerkelijk worden verwijderd nadat de noodzakelijke termijn voor de bewaring of archivering ten behoeve van de vastgestelde of vereiste doeleinden is verstreken.

15.11 – Rechten van de betrokkene

Overeenkomstig de geldende bepalingen heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door middel van een schrijven aan het in punt 1 vermelde adres, ter attentie van de DPO of door te schrijven naar [email protected]

 • Recht op inzage

U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens. Omwille van veiligheids- en vertrouwelijkheidsredenen zal uw aanvraag echter slechts behandeld kunnen worden indien u een bewijs van uw identiteit verstrekt.

Lemon Way kan bezwaar maken of kosten in rekening brengen voor kennelijk overdreven aanvragen (groot aantal verzoeken met een herhaaldelijk of systematisch karakter).

 • Recht op rectificatie

U heeft het recht om rectificatie van uw persoonsgegevens te vragen wanneer deze onjuist, vals, onvolledig of verouderd zijn.

 • Recht op beperking

U heeft het recht om de beperking van uw persoonsgegevens te vragen. Wanneer het recht op beperking wordt gevraagd, mag Lemon Way de gegevens enkel bewaren en mag er geen enkele andere verwerking plaatsvinden.

 • Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht om de persoonsgegevens die u aan Lemon Way heeft verstrekt op te vragen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm, teneinde ze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Dit recht kan enkel worden uitgeoefend wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op de toestemming van de betrokkene of op een contract.

 • Recht van bezwaar

U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens in twee situaties:

– op grond van legitieme redenen;

– de verzamelde gegevens worden voor commerciële doeleinden gebruikt.

 • Recht op wissing

U heeft het recht om zo snel mogelijk de wissing van uw gegevens te vragen wanneer één van de redenen van paragraaf 1 van artikel 17 van de Europese Verordening Gegevensbescherming van toepassing is.

Indien de gegevens van de betrokkene zijn toegezonden aan andere entiteiten, treedt het mechanisme van het “recht op vergetelheid” in werking: de verwerkings- verantwoordelijke zal alle redelijke maatregelen moeten treffen om de andere entiteiten te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om wissing van elke link naar, kopie van of reproductie van zijn persoonsgegevens.

 • Post mortem recht

U heeft het recht om richtlijnen te geven ten aanzien van uw persoonsgegevens na uw overlijden. In dat geval kunnen uw erfgenamen verzoeken om rekening te houden met het overlijden of om over te gaan tot updates.

15.12 – Antwoordtermijn

Lemon Way verplicht zich uw verzoek om toegang tot uw persoonsgegevens of om uitoefening van uw rechten binnen een termijn van 1 maand vanaf de ontvangst van uw verzoek te beantwoorden. 

15.13 – Doorgifte van de gegevens

Lemon Way maakt gebruik van een gemachtigde dienstverlener die in de Europese Unie is gevestigd.

In geval van doorgifte aan een derde land, zal Lemon Way de Europese reglementering inzake de bescherming van de gegevens naleven door een beroep te doen op partners of onderaannemers die passende garanties bieden door middel van een aanpassingsprocedure, standaard contractbepalingen of interne bedrijfsvoorschriften.

15.14 – “Commission Nationale Informatique et Libertés” (CNIL)

Indien u vindt dat Lemon Way haar verplichtingen ten aanzien van de Franse Wet op Informatica en Vrijheden of de Europese Verordening Gegevensbescherming niet naleeft, kun u een klacht of een verzoek richten aan de bevoegde instantie. Aangezien de maatschappelijke zetel van Lemon Way zich in Frankrijk bevindt, is de bevoegde instantie de “Commission Nationale Informatique et Libertés”. U kunt zich online richten tot de “Commission Nationale Informatique et Libertés”  via de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.

15.15 – Wijziging

Houd u er rekening mee dat de AVGB te allen tijde kunnen worden gewijzigd of aangevuld, met name met het oog op de naleving van elke wetgevende, reglementerende, rechtsprekende of technologische ontwikkeling. Dergelijke wijzigingen verplichten de Gebruiker zodra zij online worden bekendgemaakt. De Gebruiker dient dus regelmatig de AVGB te raadplegen teneinde kennis te nemen van eventuele wijzigingen.

 

16 – BEWIJSOVEREENKOMST

Communicatie via elektronische post is een geldige communicatiewijze die voor de Rekeninghouder en LEMON WAY als bewijs kan dienen.

Alle in de computerdatabases van LEMON WAY opgeslagen informatie met betrekking tot met name de Betalingsopdrachten en Betalingstransacties, heeft, behoudens tegenbewijs, dezelfde bewijskracht als een ondertekend document op papier, zowel wat betreft de inhoud als wat betreft de datum en het tijdstip waarop ze is opgemaakt en/of ontvangen. Deze onveranderlijke sporen, die zeker en betrouwbaar zijn, worden geregistreerd en opgeslagen in de informaticasystemen van LEMON WAY.

De documenten van LEMON WAY die dergelijke informatie reproduceren, alsook de kopieën of reproducties van documenten die door LEMON WAY zijn verstrekt, hebben, behoudens tegenbewijs, dezelfde bewijskracht als het origineel.

17 – BLOKKERING VAN DE REKENING

LEMON WAY kan naar eigen goeddunken en om welke reden dan ook besluiten de Betalingsrekening onmiddellijk tijdelijk te blokkeren, en met name:

 • wanneer de Rekeninghouder de bepalingen van de Raamovereenkomst niet heeft nageleefd
 • wanneer de Rekeninghouder LEMON WAY onjuiste, vervallen of onvolledige identificatiegegevens heeft verstrekt
 • in geval van een risico van fraude, witwassen van kapitaal of financiering van terrorisme of in geval van een gevaar voor de veiligheid van de Betaalrekening
 • in het geval dat er een aanzienlijk toegenomen risico bestaat dat de Rekeninghouder niet langer in staat is zijn betalingsverplichting na te komen
 • in het geval dat LEMON WAY een groot aantal terugbetalingen, annuleringen van Opdrachten of klachten voor niet geautoriseerde Opdrachten ontvangt.

Een dergelijke beslissing wordt met ongeacht welk middel gemotiveerd ter kennis van de Rekeninghouder gebracht. De blokkering van de Betaalrekening heeft tot doel de Rekeninghouder te beschermen en zal in geen geval kunnen leiden tot een schadevergoeding ten gunste van laatstgenoemde.

De blokkering van de Betaalrekening zal naar goeddunken van LEMON WAY worden opgeheven.

Afhankelijk van de ernst van de niet-naleving van de Raamovereenkomst en met name wanneer de Begunstigde illegale Producten heeft verkocht, behoudt LEMON WAY zich het recht voor om de Raamovereenkomst op te zeggen conform de bepalingen van artikel 19.

 

18 – OPZEGGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST

De Rekeninghouder kan de Raamovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één maand van rechtswege opzeggen – wat zal leiden tot opheffing van de Betaalrekening – door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging. Hij dient over voldoende Tegoed te beschikken om de goede afloop van de lopende Betalingstransacties te verzekeren gedurende de periode die nodig is voor de afhandeling daarvan en voor de betaling van de door hem verschuldigde kosten.

LEMON WAY kan de Raamovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden van rechtswege opzeggen – wat zal leiden tot opheffing van de Betaalrekening – door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging.

In geval van ernstige tekortkomingen van een Partij, kan de Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang worden ontbonden door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij. Onder ernstige tekortkoming van de Rekeninghouder wordt verstaan: verstrekking van valse informatie, uitoefening van illegale praktijken, in strijd met de goede zeden, witwassen van kapitaal of financiering van terrorisme; bedreigingen van werknemers van LEMON WAY of de Partnersite; nagelaten betaling; niet-naleving van een verplichting van de Rekeninghouder voortvloeiend uit de onderhavige Algemene Voorwaarden; opzegging van de relatie tussen de Rekeninghouder en de Partnersite; hoge schulden of, voor rechtspersonen, de benoeming van een “ad hoc” bewindvoerder, een gerechtelijk bewindvoerder, het instellen van een sanerings- of faillissementsprocedure.

In geval van wijziging van de toepasselijke regelgeving en van de interpretatie daarvan door de betrokken regelgevende instantie, die afbreuk doet aan het vermogen van LEMON WAY of haar lasthebbers om Betalingstransacties uit te voeren, zal de Raamovereenkomst automatisch ontbonden worden. De Rekeninghouder zal geen Betalingsopdrachten meer kunnen geven vanaf de datum van inwerkingtreding van de ontbinding. De Rekening mag worden aangehouden gedurende een periode van 15 maanden teneinde eventuele latere geschillen en klachten te kunnen dekken. Betalingstransacties die in gang zijn gezet vóór de datum van ontbinding vallen niet onder het verzoek om opzegging en zullen moeten worden uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de Raamovereenkomst.

De opzegging van de Raamovereenkomst heeft de definitieve opheffing van de Betaalrekening tot gevolg. De opheffing van een Betaalrekening zal geen aanleiding kunnen vormen voor enige schadevergoeding, ongeacht de schade die eventueel veroorzaakt wordt door de opheffing van de Betaalrekening. De Rekeninghouder wiens Rekening door LEMON WAY is opgeheven is niet bevoegd, behoudens uitdrukkelijke toestemming van LEMON WAY, om een andere Betaalrekening te openen. Elke Betaalrekening die in strijd met deze bepaling is geopend, zal onmiddellijk, zonder opzegtermijn, door LEMON WAY kunnen worden opgeheven.

Het Tegoed op de Betaalrekening die wordt opgeheven geeft recht op een overboeking ten gunste van de Rekeninghouder van die rekening, op basis van zijn instructies en onverminderd lopende Betalingstransacties en eventuele openstaande schulden, bankprotesten of toekomstige geschillen. Indien LEMON WAY een opvolger voor haarzelf aanwijst, zal aan de Rekeninghouder kunnen worden voorgesteld zijn Betaalrekening op te heffen en het Tegoed over te schrijven naar een nieuwe Betaalrekening bij de instelling die is aangeduid als opvolger.

LEMON WAY behoudt zich het recht voor gerechtelijke stappen te ondernemen voor de vergoeding van schade die zij zou hebben geleden door de schending van de Raamovereenkomst. De opheffing van de Betaalrekening kan leiden tot kosten binnen de grenzen zoals bepaald door artikel L.314-13 van het Franse Monetaire en financiële wetboek.

 

19 – WIJZIGING VAN DE RAAMOVEREENKOMST

Elk voorstel tot wijziging van de Raamovereenkomst wordt uiterlijk twee maanden voor de voorgenomen datum van inwerkingtreding op papier of op een andere duurzame gegevensdrager aan de Rekeninghouder meegedeeld.

Indien de Rekeninghouder de wijziging niet vóór het verstrijken van deze termijn van twee maanden betwist door middel van een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, geadresseerd aan LEMON WAY, wordt hij geacht de wijziging aanvaard te hebben. In geval van weigering van de voorgestelde wijziging mag de Rekeninghouder de Raamovereenkomstvóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding van deze wijziging boetevrij opzeggen door middel van een schriftelijk verzoek. Dit verzoek laat de totale debetposten (kosten, bijdragen, betalingen) die de Rekeninghouder verschuldigd is, onverlet.

 

20 –  ALGEMENE BEPALINGEN

Ingeval er administratieve formaliteiten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, zullen LEMON WAY en de Rekeninghouder onderling overleg plegen voor de afhandeling van dergelijke formaliteiten.

Indien enige niet-essentiële bepaling van de onderhavige Algemene Voorwaarden op grond van de geldende wetgeving nietig is, zal ze als niet-geschreven worden beschouwd, maar zal het niet de nietigheid van deze Algemene Voorwaarden tot gevolg hebben.

Het feit dat één van de Partijen nalaat zich te beroepen op de niet-naleving door de andere Partij van één van de verplichtingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden, kan in de toekomst niet worden geïnterpreteerd als afstand van de desbetreffende verplichting.

In geval van problemen omtrent de interpretatie van één van de titels en één van de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal er geen rekening worden gehouden met de titel.

 

21 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

De onderhavige Algemene Voorwaarden vallen onder het Franse recht.

Behoudens andersluidende dwingende bepalingen, zal elk geschil met betrekking tot de uitvoering, de interpretatie of de geldigheid daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde gerechtshoven en rechtbanken, of anders die van Parijs.