Algemene voorwaarden October

Algemene Gebruiksvoorwaarden October Nederland

October Nederland B.V. (hierna "October Nederland") heet u welkom op de websites ‘nl.october.eu’ en ‘app.october.eu’ (hierna, voor zover niet anders aangegeven, zowel individueel als collectief aangeduid als "de Site"). October Nederland is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder KVK-nummer 71622616 te Amsterdam. October Nederland heeft een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3 van de Wet op het financieel toezicht ("de Wft") van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbaar geld en als zodanig voor het exploiteren van een crowdfunding platform in Nederland onder nummer: 19000063.

De Site

De Site is op naam van October Nederland geregistreerd. October Nederland is een 100% deelneming van October S.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société Anonyme), opgericht naar en bestaand onder Frans recht, met maatschappelijke zetel te 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij het Registre du Commerce et des Societes onder nummer 804 264 174.

 • Telefoon: + 31 85 808 1103
 • E-mailadres: [email protected]
 • De uitgever-directeur van de Site is Olivier Goy.

Hosting van De Site:

October.eu wordt gehost door: de Franse vereenvoudigde naamloze vennootschap OHV (hierna "OHV").
Adres: 2 Rue Kellermann - 59100 Roubaix - Frankrijk.
OHV is geregistreerd in het handelsregister Lille Métropole onder nummer 424 761 419 00045,code APE 6202A, het BTW-nummer is FR 22 424 761 419.

App.october.eu wordt gehost door:

October Nederland is onderworpen aan de regelgeving inzake crowdfunding zoals neergelegd in de Wft en relevante onder de Wft afgekondigde besluiten en regelgeving. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AVW") is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van de AVW zullen worden voorgelegd aan bevoegde rechter in Amsterdam.

De Site wordt gereguleerd door geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en door de bepalingen neergelegd in deze AVW.

October verwijst naar October SA en haar dochterondernemingen. Het October-account verwijst naar het account dat is geopend op De Site en de daaraan gekoppelde Rekening zoals benoemd in artikel 8.

1. Toegang tot de site

1.1 Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van, alle functionaliteiten van de Site, dient u een volwassene of minderjarige met ouderlijke toestemming te zijn, niet als een "US person" in de zin van de Amerikaanse belastingadministratie beschouwd worden, een bankrekening hebben in de eurozone, en over een geldig e-mailadres en een mobiel telefoonnummer beschikken.

Voor toegang tot sommige delen van de Site is het gebruik van persoonlijke toegangscodes vereist. In dit geval is het uw verantwoordelijkheid om passende maatregelen te nemen om de geheimhouding van deze codes te waarborgen. U kunt ze te allen tijde wijzigen. Om frauduleus gebruik van deze codes te voorkomen, kan het aantal pogingen om toegang te krijgen tot deze delen echter worden beperkt. U bent gehouden ons op de hoogte te stellen van elk frauduleus gebruik waarvan u op de hoogte bent.

U erkent dat de gegevens die u ons verstrekt en die zijn opgeslagen in onze informatiesystemen accuraat zijn en een geldig bewijs van uw identiteit zijn. U dient ons op de hoogte te brengen van eventuele wijzigingen in deze gegevens.

In geval van niet-naleving van de regels beschreven in deze AVW, behouden wij het recht om uw toegang tot de Site op te schorten. In dat geval zullen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.

Hoewel wij er alles aan doen om de Site te allen tijde toegankelijk te houden, kunnen we de toegang tot de Site niet onder alle omstandigheden garanderen. In het bijzonder om redenen van onderhoud, actualisering of om enige andere reden waarover wij geen controle hebben, kan de toegang tot de Site worden onderbroken, zonder dat de October Nederland hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. De Site is volledig beveiligd (SSL - https).

1.2 Registratie van investeerders in leningen

1.2.1 Pre-registratie - Stap 1: Validatie van de AVW

Voordat u toegang krijgt tot de lijst van projecten die beschikbaar zijn op de Site, moet u:

 • Uzelf pre-registreren (door uw volledige naam, voornaam, e-mailadres in te vullen en een wachtwoord te kiezen dat minstens 8 tekens bevat, waarvan 1 cijfer);
 • Akkoord gaan met de AVW;
 • Akkoord gaan met de algemene voorwaarden van de aanbieder van betalingsdiensten en/of elektronische valuta, of met de voorwaarden van een door het platform gemandateerde tussenpersoon die op de Site op het adres https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ staat weergegeven. Dit doet u door het daarvoor bestemde vakje aan te vinken; en
 • Uw e-mailadres bevestigen door te klikken op de link van de e-mail die u is toegestuurd na uw pre-registratie.

Aan het einde van deze stap bent u automatisch geregistreerd om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwe projecten die op de Site beschikbaar zijn, evenals over de ontwikkeling van de lopende projecten te worden geïnformeerd. Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor eenvoudigweg afmelden door op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken.

Na deze stap hebt u de keuze tussen het voortzetten van uw registratie of het navigeren op de Site om projecten te ontdekken en/of te financieren.

1.2.2 Pre-registratie - Stap 2: Veiligheid, twee-factor-authenticatie en elektronische handtekening

In de tweede stap wordt aanvullende informatie van u gevraagd, zoals uw geboortedatum, woonplaats en mobiele telefoonnummer.

De procedure voor investeringen en het indienen van een elektronische ondertekening van de leenovereenkomsten op de Site gebeurt via een beveiligde sessie (SSL - https) met twee-factor-authenticatie. De twee-factor-authenticatie omvat twee stappen:

 • De eerste authenticatiestap is het invullen van uw e-mail en wachtwoord;
 • Voor de tweede stap ontvangt u een sms-bericht op uw mobiele telefoon, met daarin een handtekeningcode die op de Site moet worden ingevuld. Door het invullen van de handtekeningcode valideert u uw pre-registratie.

1.2.3 Registratie: KYC-procedure (Know Your Customer) - Controle van uw identiteit

October Nederland treedt op als tussenpersoon in crowdfunding en de Site is daarom onderworpen aan de geldende regelgeving ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en de relevante sanctieregelgeving.

Om deze reden moet u drie documenten uploaden voordat u toegang krijgt tot alle functionaliteiten van de Site en in het bijzonder tot investeren in overeenstemming met artikel 2 van deze AVW:

Kopie van één van de volgende drie soorten identiteitsdocumenten.

 • Een geldig paspoort in kleur;
 • Een geldige nationale identiteitskaart (voor- en achterzijde) in kleur; of
 • Een geldige verblijfsvergunning (voor- en achterzijde) in kleur.

Een kopie van één van de volgende documenten ter verdere onderbouwing van uw identiteit.

 • Een geldig rijbewijs (voor- en achterzijde) in kleur;
 • Uittreksel uit het Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente (niet ouder dan drie maanden);
 • Een geldige European Health Insurance card van uw Nederlandse zorgverzekering;
 • Een kopie van de aangifte inkomstenbelasting, indien daarop de gegevens van uw huidige woning zichtbaar zijn (niet ouder dan 1 jaar); of
 • Een ander document met daarop daarop uw naam, en geboortedatum en-plaats.

Een kopie van een bankafschrift.

Een kopie van een bankafschrift met goede zichtbaarheid van het logo van de bank, de volledige naam van de rekeninghouder, het volledige IBAN-nummer en de datum van het afschrift of een foto van een bankpas met goede zichtbaarheid van het logo van de bank, de volledige naam van de rekeninghouder en het volledige IBAN-nummer.

Eventueel een kopie van één van de volgende documenten ter onderbouwing van uw (fiscale) woonplaats.

 • Uittreksel uit het Basisregistratie Personen (BRP) van uw gemeente (niet ouder dan drie maanden);
 • Correspondentie/polis van uw zorgverzekeraar (niet ouder dan drie maanden);
 • Ontvangstbewijs waterrekening (niet ouder dan drie maanden);
 • Ontvangstbewijs elektriciteitsrekening (niet ouder dan drie maanden);
 • Ontvangstbewijs gasrekening (niet ouder dan drie maanden);
 • Factuur voor vaste of mobiele telefoon of internet op uw adres (niet ouder dan drie maanden);
 • Een kopie van de aangifte inkomstenbelasting, indien daarop de gegevens van uw huidige woning zichtbaar zijn (niet ouder dan 1 jaar);
 • Een recente WOZ-beschikking (kan jaarlijks worden ingediend van 1 januari tot 31 maart).

Onder omstandigheden kunnen wij nadere informatie opvragen om te voldoen aan de vereisten van de 'common reporting standards' (CRS) en/of de Wet ter voorkoming witwassen terrorisme (Wwft). In geval van valse of onregelmatige informatievoorziening kan October Nederland maatregelen nemen om fraude te voorkomen.

1.2.4 Geschiktheidstest

Aan het einde van de registratieprocedure moet u een meerkeuzevragenlijst beantwoorden (geschatte invultijd: 2 minuten) om uw investeringscapaciteit en geschiktheid voor investeringen op de site te bevestigen. Indien u niet slaagt voor de geschiktheidstest, dan kan deze test worden herhaald nadat u de ‘tutorials’, die op de Site beschikbaar zijn gesteld, heeft gelezen.

1.2.5 Maximale investering

Voor investeerders geldt een maximale investering van € 2.000,00 per project. Het uitstaande bedrag van een investeerder op het platform kan niet meer dan € 80.000,00 bedragen.

1.2.6 Storting op uw October-account

Voordat u kunt investeren op de Site in overeenstemming met artikel 2 van deze AVW, moet u geld op uw October-account storten door gebruik te maken van iDeal, een creditcard (tot € 1.000,00 per transactie met een limiet van € 2.000,00 voor 30 voortschrijdende dagen) een bankoverschrijving of andere aangeboden betaalmethode.

1.3 Registratie van ondernemingen

1.3.1 Test gratis en vrijblijvend of uw onderneming in aanmerking komt voor financiering via October.

Door naar de volgende link te gaan: https://nl.october.eu/borrow/, kunt u testen of uw bedrijf in aanmerking komt voor een financiering via October. Het enige wat u hoeft te doen, is het KvK-nummer van uw onderneming en enkele financiële gegevens in te vullen, naast het gevraagde financieringsbedrag en de duur van de financiering. Om de resultaten van uw ondernemingstest te ontvangen, dient u zich te registreren en vervolgens uw e-mailadres en financieringsbehoefte in te vullen.

1.3.2 Opmaak van het financieringsdossier en analyse

De opmaak van het financieringsdossier vereist de indiening van de volgende documenten (zonder dat deze lijst uitputtend is):

 • De volledige laatste drie vennootschapsbelastingaangiften; en
 • De termijnen van uw uitstaande schulden.

Een analist zal u zo spoedig mogelijk per e-mail en telefoon contacteren om uw project door te nemen en uw behoeften beter te begrijpen. De analist kan u zo nodig aanvullende documenten vragen om zijn analyse voor te bereiden, die hij vervolgens formeel zal voorleggen aan het kredietcomité van October Nederland.

De duur van deze procedure varieert en is afhankelijk van de aard van het dossier en de snelheid van de uitwisselingen.

1.3.3 KYC-procedure (Know Your Customer)

Verificatie van de identiteit van uw bedrijf en de identiteit van de directieleden die bevoegd zijn om namens uw bedrijf te handelen

October Nederland treedt op als tussenpersoon in crowdfunding en de Site is onderworpen aan de geldende regelgeving inzake de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Daarom zal October naast de kredietanalyse de identiteit van de uiteindelijke begunstigden van de transactie en de managers van het bedrijf moeten valideren.

Ingeval van valse of onregelmatige informatievoorziening kan October Nederland maatregelen nemen om fraude te voorkomen.

1.3.4 Aanvaarding van de lening/elektronische handtekening

Na de beoordeling van het October Nederland-kredietcomité stellen wij u op de hoogte van de aanvaarding of weigering voor publiceren van uw project op de Site. U erkent uitdrukkelijk dat dit besluit op discretionaire wijze door October Nederland is genomen en dat October Nederland niet aansprakelijk is voor de schade die, direct of indirect, het gevolg is van een besluit van het kredietcomité.

In geval van een positieve reactie van het kredietcomité kan uw project pas online gezet worden na ondertekening van onze kredietnemer serviceovereenkomst. Deze kredietnemer serviceovereenkomst bevat de informatie die door u is verstrekt zoals beschreven in paragraaf 1.3.1 tot en met 1.3.4 van deze AVW, de belangrijkste kenmerken van de lening (bedrag, duur, rente, kosten en provisies, geschatte totale effectieve rentevoet) en de juridische voorwaarden voor het publiceren van uw project op de Site.

De kredietnemer serviceovereenkomst dient u te controleren en handmatig of elektronisch te ondertekenen.

Door de leenovereenkomst en het mandaat in de bijlagen te ondertekenen, geeft u October Nederland formeel de opdracht om namens u de meervoudige leenovereenkomsten met de kredietverstrekkers elektronisch te ondertekenen.

 

2. Gebruik van de site

U bent zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen van het gebruik van de hard- en software waarmee u de Site bezoekt. Bovendien herinneren wij u eraan dat, aangezien October Nederland de veiligheid, beschikbaarheid en integriteit van de gegevensoverdracht niet kan garanderen, wij niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten, weglatingen, verwijderingen, vertragingen, storingen (met name door virussen) van de communicatielijnen, hardware en software waarover wij geen controle hebben, of in geval van ongeoorloofd gebruik of aantasting, van de inhoud die op de Site is gepubliceerd.

Op beveiligde delen van de Site kunt u kennismaken met investerings- en/of leenmogelijkheden en dus investeringen aanbieden aan particulieren of leningen verstrekken aan bedrijven.

U stemt ermee in de informatie die op de Site beschikbaar wordt gesteld uitsluitend te gebruiken om te bepalen of het wenselijk is om in te schrijven op een financieringsaanvraag of om financiering te verkrijgen.

Daarnaast gaat u ermee akkoord October Nederland schadeloos te stellen voor alle schadelijke gevolgen die direct of indirect verband houden met uw gebruik van de dienst.

De volgende bepalingen worden uitdrukkelijk onder uw aandacht gebracht. Door deze Site te gebruiken, is het u verboden om:

 • schadelijke, lasterlijke, ongeoorloofde, kwaadwillige inhoud te verspreiden, die inbreuk maakt op de privacy of de beeldrechten en die aanzet tot geweld, rassen- of etnische haat;
 • de Site te gebruiken voor politieke doeleinden, propaganda of bekeringsactiviteiten;
 • reclame of promotionele inhoud te publiceren;
 • informatie of inhoud te verspreiden die in strijd is met de goede zeden;
 • illegale activiteiten te verrichten, waaronder met name het schenden van rechten van de rechthebbenden op software, handelsmerken, foto's, afbeeldingen, teksten, video's, enz.;
 • een lasterlijke, kwaadwillige identificatiecode te gebruiken die inbreuk maakt op de privacy of de beeldrechten en die aanzet tot geweld, rassen- of etnische haat.

October Nederland is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze Site.

2.1 Diensten aangeboden op de Site

October Nederland biedt een kredietplatform aan mkb-bedrijven. October Nederland biedt particulieren de mogelijkheid rechtstreeks leningen te verstrekken aan bedrijven om de reële economie te financieren.

2.1.1. U wenst uit te lenen op de Site

Kredietverstrekkers die uitlenen op de Site moeten natuurlijke personen zijn. Het October-account is een rekening waarmee u uw geld eenvoudig kunt lenen aan bedrijven. U kunt een October-account openen en lenen vanaf € 20 aan vele bedrijven die geselecteerd zijn door onze teams van analisten.

Op de Site heeft u de mogelijkheid om geld te lenen aan bedrijven die u heeft uitgekozen op de Site. Nadat u heeft uitgeleend, verkrijgt u recht op rente en aflossing van de leningen waarin u heeft geïnvesteerd.

Zoals beschreven onder 1.2.1 bent u akkoord gegaan met de algemene voorwaarden van de aanbieder van betaaldiensten en/of elektronisch geld, of met de voorwaarden van een door het platform gemandateerde tussenpersoon die op de Site op het adres https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ staat weergegeven. Hierin staat beschreven hoe betalings- en terugbetalingsverrichtingen op uw October-account kunnen worden uitgevoerd.

Wij herinneren u eraan dat het lenen aan kleine en middelgrote bedrijven een risico oplevert dat kan leiden tot geheel of gedeeltelijk verlies van de uitgeleende bedragen. Bovendien staan de door u uitgeleende bedragen voor de gehele looptijd van de lening vast. Het is daarom van belang om uw portfolio te diversifiëren over een groot aantal projecten om het risico van wanbetaling (en verlies) op een bepaald project te compenseren. Diversificatie is fundamenteel voor elke investeerder op een kredietplatform.

Wij vragen u om de tijd te nemen om na te denken, de documentatie die op de Site beschikbaar is zorgvuldig te lezen en alle informatie te controleren voordat u een beslissing tot uitlenen neemt. Nadat u heeft geleend via de Site, heeft u de mogelijkheid om via de Site uw lening binnen 24 uur te annuleren.

October Nederland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de financiële en fiscale gevolgen van de door u via de Site verstrekte leningen en herinnert u eraan dat het volledige initiatief en de verantwoordelijkheid voor uw keuzes voor de leningen op de Site bij u berust.

2.1.2 U wilt lenen op de Site

Om in aanmerking te komen om te lenen via de Site dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • U bent een in Nederland gevestigd bedrijf dat ingeschreven staat in het handels- en vennootschapsregister van de Kamer van Koophandel en u hebt ten minste twee boekjaren achter de rug.
 • U hebt een professionele lening nodig om een specifiek project snel te financieren.

De October Nederland-teams analyseren uw dossier en geven u toegang tot een database van investeerders die klaar staan om uw project te financieren. Als zodanig verbindt u zich ertoe October Nederland, voor de analyse van uw dossier en in het kader van de op de Site verspreide informatie, nauwkeurige, juiste en volledige informatie te verstrekken over uw project en de situatie van uw bedrijf.

U dient kennis te nemen van de Algemene Voorwaarden van onze aanbieder van betalingsdiensten en/of elektronische valuta of een door het platform gemandateerde tussenpersoon die op de Site op het adres https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ staat vermeld en waarin wordt beschreven hoe betalings- en terugbetalingsverrichtingen op uw October-account kunnen worden uitgevoerd.

Wij hebben u gewaarschuwd voor de gevolgen van het lenen van geld. Lenen van geld van het publiek brengt een risico van overmatige schuldenlast met zich mee. Zorg ervoor dat u uw financieringsbehoeften en terugbetalingscapaciteit zorgvuldig bepaalt.

October Nederland geeft geen financieel advies aan kredietnemers en is niet verantwoordelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van de leningen die u op de Site kunt ontvangen. U behoudt het volledig initiatief en de volledige verantwoordelijkheid voor de financiering en terugbetaling van uw project.

2.1.3 U wilt October introduceren bij uw kennissen

Elke October kredietverstrekker heeft een unieke promotiecode om het platform te introduceren bij hun kennissen. Deze promotiecode werkt als volgt: als een kredietverstrekker (de “Verwijzer”) zijn code deelt met een kennis (de “Introducé”), ontvangen beiden een bonus ter waarde van €20 als de Introducé een October rekening opent met de promotiecode en €500 uitleent (of €200 als de Verwijzer loyaliteitsvoordelen geniet).

Het bedrag aan bonussen dat Verwijzers kunnen verdienen door het platform te introduceren is gemaximeerd op €200. Zodra zij dit limiet hebben bereikt, zullen Verwijzers geen bonus meer ontvangen. Verwijzers zullen professionele partners van October moeten worden en een contract moeten tekenen met het platform om de voorwaarden vast te leggen waaronder zij betaald zullen worden om October te introduceren bij mensen die geïnteresseerd zijn in het verstrekken van leningen aan bedrijven. Om een partnerschap met October aan te gaan, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].

2.2 Downloadbare inhoud

Wij kunnen u op deze Site inhoud ter beschikking stellen die u mag downloaden (hierna: de "downloadbare inhoud"). Door deze downloadbare inhoud te downloaden of te gebruiken, stemt u ermee in deze inhoud te gebruiken in overeenstemming met deze AVW.

Wij verlenen u, uitsluitend voor uw persoonlijke en privébehoeften, gratis en voor de wettelijke duur van de auteursrechtelijke bescherming, een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de downloadbare inhoud. Voor elke reproductie, weergave, wijziging of verspreiding van de downloadbare inhoud is onze uitdrukkelijke toestemming vereist.

2.3 Persoonsgegevens

In het kader van het gebruik van deze site zal October Nederland persoonsgegevens moeten verwerken. Voor meer informatie over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, verwijzen wij u naar ons privacybeleid, dat toegankelijk is via de volgende link: https://nl.october.eu/privacy-beleid/

3. Tariefvoorwaarden

Toegang tot de Site is volledig gratis.

Voor de prijzen van de diensten die op de Site worden aangeboden, verwijzen wij u naar de volgende rubriek van de Site: https://nl.october.eu/tarieven/

4. Belastingheffing

October Nederland voorziet u op de Site van informatie over de belastingheffing op het verstrekken van leningen door individuele investeerders onder de volgende rubriek: . U erkent dat deze informatie uitsluitend voor informatieve doeleinden wordt verstrekt en geen belastingadvies is (of kan zijn).

October Nederland is niet aansprakelijk voor de financiële en fiscale gevolgen van verstrekte of ontvangen leningen op de Site en raadt u aan uw eigen juridische of belastingadviseur te raadplegen om uw eigen situatie te bestuderen.

5. Bewijsovereenkomst

De elektronische aanvaarding van de AVW heeft dezelfde bewijskracht als een papieren overeenkomst tussen de partijen.

De geautomatiseerde gegevens die in de computersystemen worden bijgehouden, worden onder redelijke veiligheidsomstandigheden bewaard en gelden als bewijs van communicatie tussen de partijen.

De contractdocumenten worden gearchiveerd door ze op een betrouwbare en duurzame gegevensdrager op te slaan en kunnen als bewijsmateriaal gebruikt worden.

6. Leenovereenkomsten

6.1 Ondertekening van leenovereenkomsten door investeerders

Door het aanvaarden van deze AVW gaat u er, als investeerder, mee akkoord dat de ondertekening van leenovereenkomsten die u op de Site sluit, wordt uitgevoerd door de hieronder beschreven stappen te volgen, en u erkent dat het een elektronische handtekening betreft in de zin van artikel 3:15a van het Burgerlijk Wetboek:

 • Stap 1 - Registratie op de Site in overeenstemming met de voorwaarden van artikel 1 van deze AVW;
 • Stap 2 - Selectie van het project en het uitgeleende bedrag;
 • Stap 3 - Tijdens het ondertekeningsproces wordt u een samenvatting van de essentiële elementen van de transactie toegestuurd. Daarnaast zullen wij u vragen om uw akkoord met de AVW te bevestigen en de leenovereenkomst te aanvaarden door het acceptatievakje aan te vinken en op "accepteer" te klikken. Daarmee verklaart u zich bereid het contract te ondertekenen. Het contract is toegankelijk en downloadbaar op de Site in uw persoonlijke ruimte.
 • Stap 4 -U ontvangt ter controle per sms een handtekeningcode die u op de Site in het juiste veld moet invoeren om de handtekening te voltooien en uw volledige toestemming te geven voor het aangaan van de transactie.

Zie hier voor een voorbeeld van een leenovereenkomst.

6.2 Overdracht en/of bezwaren van vorderingen

Overdracht van leningen op het October platform is niet mogelijk. Het spijt ons dat wij u deze mogelijkheid niet kunnen bieden. De overdracht van leningen tussen particulieren is in sommige landen formeel verboden, kan juridische complex zijn bij de formalisering ervan en is onderworpen aan specifieke financieel toezichtrechtelijke vergunningen. In de leenovereenkomst van October Nederland is de overdracht van leningen en het bezwaren van leningen derhalve niet toegestaan, behoudens een aantal bijzondere omstandigheden als beschreven in de leenovereenkomst.

7. Informatie op de site

7.1 Algemene bepalingen

Wij streven ernaar u te voorzien van nauwkeurige en actuele informatie. Aangezien de overdracht van gegevens en informatie via het internet echter slechts een relatieve technische betrouwbaarheid heeft, kunnen wij de juistheid van alle informatie op deze site niet garanderen en zijn wij niet verantwoordelijk voor het gebruik van deze informatie. October Nederland kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de informatie op deze site.

Bovendien kunnen er, in het bijzonder als gevolg van indringing door derden, onjuistheden of weglatingen voorkomen in de informatie die op onze site beschikbaar wordt gesteld. Wij nodigen u dan ook uit ons onnauwkeurigheden of omissies te melden op het volgende adres: [email protected]

De informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als stimulans voor een contract, advies of als aanbeveling van welke aard dan ook. October Nederland geeft uitdrukkelijk geen financieel of fiscaal advies.

Voor advies kunt u, met name in juridische en fiscale aangelegenheden, contact opnemen met een adviseur.

7.2 Hyperlinks

Hyperlinks die op deze Site zijn ingesteld kunnen u leiden naar websites van derden waarvan wij de inhoud niet beheren. Dienovereenkomstig, en gezien de hyperlinks uitsluitend op de Site zijn opgenomen om het surfen te vergemakkelijken, is het selecteren van hyperlinks op de Site en het raadplegen van websites van derden uitsluitend uw keuze en verantwoordelijkheid.

Als u hyperlinks naar deze Site wilt maken, moet u ons eerst een verzoek om toestemming sturen naar het volgende adres: [email protected]

8. Uw October-account sluiten

8.1 Op verzoek van de gebruiker

Wanneer u geen partij meer bent bij een of meer leenovereenkomst(en) als investeerder of kredietnemer, kunt u op elk moment uw October-account sluiten.

Na het sluiten van uw October-account zal het  beschikbare saldo van uw October-account worden teruggestort. Door uw October-account te sluiten erkent u dat:

 • U geen toegang meer hebt tot de gegevens in uw October-account;
 • U niet langer de informatie en mogelijkheden die beschikbaar zijn op de Site tot uw beschikking heeft; en
 • U geen toegang meer hebt tot de diensten die October.eu biedt.

Om uw October-account te sluiten, dient u een e-mail te sturen vanuit het e-mailadres dat u gebruikt voor uw account naar [email protected] om aan te geven dat u uw October-account wilt sluiten. Het resterende geld op het October-account kan alleen worden overgemaakt via een overschrijving naar de bankrekening waarvan u ons de gegevens hebt verstrekt bij de registratie.

Binnen maximaal 30 dagen ontvangt u van October een bevestigingsmail waarin het sluiten van uw October-account wordt bevestigd.

8.2 Op verzoek van de bankpartner

In overeenstemming met artikel 18 lid 2 van de algemene voorwaarden van Lemon Way, kan op verzoek van Lemon Way de Rekening van de Gebruiker worden beëindigd. Hierbij zal October ook het October-account van de Gebruiker sluiten. Ook wanneer de Gebruiker partij is bij een of meerdere leenovereenkomst(en).

In dit geval gaat October gaat als volgt te werk:

 • De leningen van de Gebruiker worden door October teruggekocht tegen de volgende voorwaarden:
  • Tegen het uitstaande kapitaal voor leningen waarvoor geen actuele betalingsachterstand wordt vastgesteld.
  • Voor alle andere situaties zal October op een discretionaire basis een korting van 40% tot 100% toepassen op de resterende hoofdsom.
 • October zal u een voorstel doen om de vorderingen en leningen terug te kopen:
  • Als u het aanbod accepteert, wordt er tussen October en de Gebruiker een overeenkomst van overdracht van de vorderingen en leningen ondertekend. De bedragen worden naar uw October-account overgemaakt. De Gebruiker dient het beschikbare saldo op te nemen van haar/zijn October-account. Nadat deze opname voltooid is, zal October het account sluiten en een bevestiging per e-mail sturen.
  • Indien u het aanbod weigert, sluit October uw account na kennisgeving per e-mail. De vorderingen en leningen zullen niet aan u worden terugbetaald.

8.3 Op verzoek van October

De sluiting of het blokkeren van een October-account (het blokkeren van de mogelijkheid om geld aan te vullen op, of geld uit te lenen via het October-account, met behoud van de mogelijkheid om geld op te nemen van het October-account) kan worden beslist door October in geval van:

 • Afwijkend gebruik van het October-account,
 • Verwerpelijk gedrag van de Klant, in het bijzonder fraude,
 • Weigering om te voldoen aan de verplichting om essentiële informatie te verstrekken,
 • Weigering om context te verstrekken,
 • Verstrekking van vervalste of onjuiste documenten.
 • Inactief account (zonder transacties en saldo) voor langer dan 1 jaar.

Het besluit van October wordt genomen op basis van de volgende redenen:

 • De Gebruiker houdt zich niet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden,
 • De Gebruiker verstrekt onjuiste, verouderde of onvolledige identificatiegegevens,
 • Er bestaat een risico op fraude, het witwassen van geld of de financiering van terrorisme of een risico dat de veiligheid van het October-account kan aantasten,
 • In het geval dat de bankpartner een groot aantal mislukte, ongeoorloofde of geannuleerde transacties ontvangt.

Het besluit om over te gaan tot het sluiten of blokkeren van een October-account wordt medegedeeld aan de Gebruiker. Daarbij wordt ook de reden vermeld. Het besluit om het October-account te heropenen of de blokkering op te heffen ligt bij October.

October heeft het recht om aanvullende documenten op te vragen en om, na analyse van de verstrekte informatie, de Gebruiker toe te staan het October-account te gebruiken. Wanneer er opnieuw afwijkend gebruik van het October-account wordt geconstateerd, wordt het October-account automatisch en permanent geblokkeerd.

9. Intellectuele eigendommen

October.eu en al zijn onderdelen (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten.

De ontwikkeling van deze Site heeft aanzienlijke investeringen en gezamenlijk werk van onze teams gevergd. Om deze reden, en tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen wij u geen enkel recht anders dan het recht om de Site te raadplegen voor uw strikt persoonlijk en privégebruik.

Elk gebruik, elke reproductie of weergave van de Site (geheel of gedeeltelijk) of van de elementen waaruit het bestaat, op welk medium dan ook, is niet toegestaan voor andere doeleinden, vooral voor commerciële doeleinden.

10. Verwijzing

Bij wijze van uitzondering kunnen wij u uitdrukkelijk machtigen om de Site volledig of gedeeltelijk te reproduceren en/of te weer te geven op bepaalde media. Elke aanvraag voor een dergelijke toelating moet eerst worden ingediend op het volgende adres: [email protected] of October Nederland, Weesperstraat 61-105, 1018 VN Amsterdam.

11. Klachten

Een klacht die u mogelijk hebt, dient gericht te worden aan de klachtenafdeling van October.

Per post: October Nederland, t.a..v. Klachtenafdeling, Herengracht 478, 1017 CB Amsterdam
Per telefoon: 085 808 1103
Per e-mail: [email protected]

Of, indien van toepassing, direct op de website van October Nederland in het gebied bestemd voor claims bij het betreffende project.

October Nederland voert als tussenpersoon in crowdfunding het centrale beheer van de klachten. Die rol kan in geen geval worden gelijkgesteld met een rol als adviseur ten aanzien projecten die op de Site worden vermeld, noch heeft October enige garantieverplichting van terugbetaling jegens de kredietverstrekkers op de Site.

12. Wijziging van de Site en de voorwaarden

October Nederland kan te allen tijde de inhoud en informatie op de Site en deze AVW wijzigen, in het bijzonder om te voldoen aan nieuwe toepasselijke wetten en/of voorschriften en/of om de Site te verbeteren. Elke wijziging zal in deze AVW worden opgenomen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat uw gebruik van de Site uw aanvaarding van de gewijzigde AVW impliceert.

Datum van de laatste wijziging van de AVW: 12 januari 2021