Condizioni Generali di Utilizzo October

Disclaimer

La presente è una traduzione delle Condizioni Generali di Contratto dal olandese e in nessun caso costituisce la versione legalmente vincolante che solo il contratto in olandese rappresenta.

Algemene Gebruiksvoorwaarden October Nederland October Nederland B.V. (hierna "October Nederland") heet u welkom op de websites 'nl.october.eu' en 'app.october.eu' (hierna, voor zover niet anders aangegeven, zowel individueel als collectief aangeduid als "de Site"). October Nederland is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd onder KVK-nummer 71622616 te Amsterdam. October Nederland heeft een ontheffing als bedoeld in artikel 4:3 van de Wet op het financieel toezicht ("de Wft") van de AFM voor het bemiddelen in opvorderbaar geld en als zodanig voor het exploiteren van een crowdfunding platform in Nederland onder nummer: 19000063.

De Site

De Site is op naam van October Nederland geregistreerd. October Nederland is een 100% deelneming van October S.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (Société Anonyme), opgericht naar en bestaand onder Frans recht, met maatschappelijke zetel te 94 rue de la Victoire, 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij het Regi
 • Telefono: + 31 85 808 1103
 • Indirizzo e-mail: [email protected]
 • L'editore-direttore del sito è Olivier Goy.
Hosting del sito:October.eu è ospitato da: la società per azioni semplificata francese OHV (di seguito "OHV"). Indirizzo: 2 Rue Kellermann - 59100 Roubaix - Francia. OHV è iscritta al registro delle imprese di Lille Métropole con il numero 424 761 419 00045, codice APE 6202A, il numero di partita IVA è FR 22 424 761 419. App.october.eu è ospitato daOctober Nederland is onderworpen aan de regelgeving inzake crowdfunding zoals neergelegd in de Wft en relevante onder de Wft afgekondigde besluiten en regelgeving. Op deze Algemene Gebruiksvoorwaarden ("AVW") is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, uitvoering of schending van de AVW zullen worden voorgelegd aan bevoegde rechter in Amsterdam. De Site wordt gereguleerd door geldende Europese en Nederlandse wet- en regelgeving en door de bepalingen neergelegd in deze AVW. October verwijst naar October SA en haar dochterondernemingen. Het October-account verwijst naar het account dat is geopend op De Site en de daaraan gekoppelde Rekening zoals benoemd in artikel 8. 1.

Toegang tot de site

1

.1 Algemene bepalingen

Om toegang te krijgen tot, en gebruik te maken van, alle functionaliteiten van de Site, dient u een volwassene of minderjarige met ouderlijke toestemming te zijn, niet als een "US person" in de zin van de Amerikaanse belastingadministra
 • Pre-iscriversi (inserendo il proprio nome, cognome, indirizzo e-mail e scegliendo una password di almeno 8 caratteri, di cui 1 cifra);
 • Sono d'accordo con i T&C;
 • Accettare i termini e le condizioni del fornitore di servizi di pagamento e/o del fornitore di valuta elettronica, o quelli di un intermediario incaricato dalla piattaforma e visualizzato sul sito all'indirizzo https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/ selezionando la casella appropriata; e
 • Conferma il tuo indirizzo e-mail cliccando sul link nell'e-mail che ti è stata inviata in seguito alla tua pre-registrazione.
Aan het einde van deze stap bent u automatisch geregistreerd om regelmatig een nieuwsbrief te ontvangen met de nieuwe projecten die op de Site beschikbaar zijn, evenals over de ontwikkeling van de lopende projecten te worden geïnformeerd. Als u zich wilt uitschrijven voor deze nieuwsbrief, kunt u zich hiervoor eenvoudigweg afmelden door op de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief te klikken. Na deze stap hebt u de keuze tussen het voortzetten van uw registratie of het navigeren op de Site om projecten te ontdekken en/of te financieren. 1

.2.2 Pre-registratie - Stap 2: Veiligheid, twee-factor-authenticatie en elektronische handtekening

In de tweede stap wordt aanvullende informatie van u gevraagd, zoals uw geboortedatum, woonplaats en mobiele telefoonnummer. De procedure voor investeringen en het indienen van een elektronische ondertekening van de leenovereenkomsten op de Site gebeurt via een beveiligde sessie (SSL - https) met twee-factor-authenticatie. De twee-factor-authenticatie omvat twee stapp
 • Il primo passo dell'autenticazione consiste nell'inserire la tua email e la tua password;
 • Per la seconda fase, riceverai un messaggio di testo sul tuo cellulare, contenente un codice di firma che deve essere inserito sul sito. Inserendo il codice di firma, convalidi la tua pre-registrazione.
1.

2.3 Registrazione: procedura Know Your Customer (KYC) - Verifica della vostra identità

October Nederland agisce come intermediario nel crowdfunding e il Sito è quindi soggetto alle norme applicabili per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e alle relative norme sanzionatorie. Per questo motivo, è necessario caricare tre documenti prima di poter accedere a tutte le funzionalità del Sito e in particolare per investire ai sensi dell'articolo 2 delle presenti CG: copia di uno dei seguenti tre tipi di documenti di identità
 • Un passaporto valido a colori;
 • Una carta d'identità nazionale valida (fronte e retro) a colori; o
 • Un permesso di soggiorno valido (fronte e retro) a colori.
Una copia di uno dei seguenti documenti per comprovare ulteriormente la sua identità
 • Una patente di guida valida (fronte e retro) a colori;
 • Estratto del registro di base delle persone (BRP) del suo comune (non più vecchio di tre mesi);
 • Una tessera europea di assicurazione sanitaria valida della sua compagnia di assicurazione sanitaria olandese;
 • Una copia del modulo della dichiarazione dei redditi, se i dettagli della sua attuale abitazione sono visibili su questo modulo (non più vecchio di 1 anno); o
 • Un altro documento che mostra il suo nome e la data e il luogo di nascita.
Una copia di un estratto conto bancario che mostri il logo della banca, il nome completo del titolare del conto, il numero IBAN completo e la data dell'estratto conto, o una fotografia di una carta bancaria che mostri il logo della banca, il nome completo del titolare del conto e il numero IBAN completo.Se necessario, una copia di uno dei seguenti documenti per dimostrare la tua residenza (fiscale)
 • Estratto del registro di base delle persone (BRP) del suo comune (non più vecchio di tre mesi);
 • Corrispondenza/polizza del suo assicuratore sanitario (non più vecchia di tre mesi);
 • Prova di ricezione della bolletta dell'acqua (non più vecchia di tre mesi);
 • Prova della ricevuta di una bolletta elettrica (non più vecchia di tre mesi);
 • Ricevuta di una bolletta del gas (non più vecchia di tre mesi);
 • Fattura per il telefono fisso o mobile o internet al suo indirizzo (non più vecchia di tre mesi);
 • Una copia del modulo della dichiarazione dei redditi, se i dettagli della sua attuale abitazione sono visibili su questo modulo (non più vecchio di un anno);
 • Una valutazione WOZ recente (può essere presentata annualmente dal 1° gennaio al 31 marzo).
Onder omstandigheden kunnen wij nadere informatie opvragen om te voldoen aan de vereisten van de 'common reporting standards' (CRS) en/of de Wet ter voorkoming witwassen terrorisme (Wwft). In geval van valse of onregelmatige informatievoorziening kan October Nederland maatregelen nemen om fraude te voorkomen. 1

.2.4 Geschiktheidstest

Aan het einde van de registratieprocedure moet u een meerkeuzevragenlijst beantwoorden (geschatte invultijd: 2 minuten) om uw investeringscapaciteit en geschiktheid voor investeringen op de site te bevestigen. Indien u niet slaagt voor de geschiktheidstest, dan kan deze test worden herhaald nadat u de 'tutorials', die op de Site beschikbaar zijn gesteld, heeft gelezen. 1

.2.5 Maximale investering

Voor investeerders geldt een maximale investering van € 2.000,00 per project. Het uitstaande bedrag van een investeerder op het platform kan niet meer dan € 80.000,00 bedragen. 1

.2.6 Storting op uw October-account

Voordat u kunt investeren op de Site in overeenstemming met ar
 • Le ultime tre dichiarazioni dei redditi aziendali complete; e
 • Le rate dei vostri debiti in sospeso.
An analyst will contact you as soon as possible by email and telephone to go through your project and better understand your needs. If necessary, the analyst may ask you to provide additional documents to prepare his analysis, which he will then formally submit to the credit committee of October Nederland. The duration of this procedure varies and depends on the nature of the file and the speed of the exchanges. 1

.3.3 KYC (Know Your Customer) procedure

Verification of the identity of your company and the identity of the executives authorized to act on behalf of your companyOctober Nederland acts as an intermediary in crowdfunding and the Site is subject to applicable regulations regarding the fight against money laundering and the financing of terrorism. Therefore, in addition to the credit analysis, October will have to validate the identity of the final beneficiaries of the transaction and the managers of the company. In case of false or irregular information, the credit committee will have to verify the i
 • distribuire contenuti dannosi, diffamatori, non autorizzati, malevoli, che invadano la privacy o i diritti d'immagine e che incitino alla violenza, all'odio razziale o etnico;
 • utilizzare il Sito per scopi politici, di propaganda o di proselitismo;
 • pubblicare contenuti pubblicitari o promozionali
 • distribuire informazioni o contenuti contrari alla buona morale;
 • svolgere attività illegali, tra cui in particolare violare i diritti dei titolari dei diritti su software, marchi, foto, immagini, testi, video, ecc;
 • utilizzare un identificatore diffamatorio, malizioso, che violi la privacy o i diritti d'immagine e che inciti alla violenza, all'odio razziale o etnico.
October Nederland non è responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto derivante dall'uso di questo sito. 2

.1 Servizi offerti sul sito

October Nederland offre una piattaforma di credito alle aziende PMI. October Nederland offre ai privati la possibilità di prestare direttamente alle aziende per finanziare l'economia reale. Vuoi prestare sul sitoI prestatori che prestano sul sito devono essere persone fisiche. Il conto October è un conto che ti permette di prestare facilmente il tuo denaro alle aziende. Puoi aprire un conto October e prestare da 20 € a molte aziende selezionate dai nostri team di analisti. Sul sito, hai la possibilità di prestare denaro alle aziende che hai selezionato sul sito. Dopo aver prestato, si ottiene il diritto agli interessi e al rimborso dei prestiti che hai investito. Come descritto in 1.2.1, hai accettato le condizioni generali del fornitore del prestito
 • Sei un'azienda con sede nei Paesi Bassi e registrata nel registro del commercio e delle imprese della Camera di Commercio e hai almeno due anni finanziari alle spalle.
 • Avete bisogno di un prestito professionale per finanziare rapidamente un progetto specifico.
I team di October Nederland analizzeranno il tuo file e ti daranno accesso a un database di investitori pronti a finanziare il tuo progetto. In quanto tale, ai fini dell'analisi del tuo file e nel contesto delle informazioni diffuse sul sito, ti impegni a fornire a October Nederland informazioni accurate, corrette e complete sul tuo progetto e sulla situazione della tua azienda. Dovresti prendere nota delle condizioni generali del nostro fornitore di servizi di pagamento e/o fornitore di valuta elettronica o qualsiasi intermediario incaricato dalla piattaforma, elencati sul sito all'indirizzo https://nl.october.eu/algemene-voorwaarden-lemonway/, che descrivono come le operazioni di pagamento e rimborso possono essere effettuate sul tuo conto October. Ti abbiamo avvertito delle conseguenze del prestito di denaro. Prendere in prestito denaro dal pubblico comporta un rischio di sovraindebitamento. Valuta bene le tue esigenze di finanziamento e la capacità di rimborso
 • Fase 1 - Iscrizione al Sito secondo le condizioni dell'articolo 1 delle presenti CG;
 • Fase 2 - Selezione del progetto e dell'importo del prestito;
 • Fase 3 - Durante il processo di firma, le verrà inviato un riassunto degli elementi essenziali della transazione. Inoltre, le chiederemo di confermare il suo accordo sui T&C e di accettare il contratto di prestito selezionando la casella di accettazione e cliccando su "accetta". Così facendo, si dichiara pronto a firmare il contratto. Il contratto è accessibile e scaricabile sul Sito nel suo spazio personale.
 • Fase 4 - Riceverai un codice di verifica della firma via SMS che dovrai inserire nell'apposito campo del Sito per completare la firma e dare il tuo pieno consenso per entrare nella transazione.
Vedi qui per un esempio di contratto di prestito. 6.

2 Trasferimento e/o gravame di prestiti

Il trasferimento di prestiti sulla piattaforma October non è possibile. Siamo spiacenti di non poterle offrire questa possibilità. Il trasferimento di prestiti tra privati è in alcuni paesi formalmente vietato, può essere legalmente complesso da formalizzare ed è soggetto a specifiche autorizzazioni di vigilanza finanziaria. Pertanto, il trasferimento di prestiti e il gravame di prestiti non è consentito nel contratto di prestito October, ad eccezione di alcune circostanze speciali come descritto nel contratto di prestito.

7. Informazioni sul sito

7.1 Disposizioni generali

Ci sforziamo di fornire informazioni accurate e aggiornate. Tuttavia, poiché la trasmissione di dati e informazioni via Internet ha solo una relativa affidabilità tecnica, non possiamo garantire la precisione di tutte le informazioni su questo sito e non siamo responsabili dell'uso di queste informazioni. October Nederla
 • Non hai più accesso alle informazioni del tuo account di ottobre;
 • Lei non ha più accesso alle informazioni e alle funzioni disponibili sul Sito; e
 • Non hai più accesso ai servizi offerti da October.eu.
Per chiudere il tuo account di ottobre, dovrai inviare un'email dall'indirizzo email che usi per il tuo account a [email protected] indicando che vuoi chiudere il tuo account di ottobre. Il denaro rimanente nell'account di ottobre può essere trasferito solo tramite bonifico bancario al conto bancario di cui ci hai fornito i dettagli durante la registrazione. Entro un massimo di 30 giorni, riceverai un'email di conferma da ottobre che conferma la chiusura del tuo account di ottobre. 8

.2 Su richiesta del partner bancario

Ai sensi dell'articolo 18(2) delle condizioni generali di Lemon Way, l'account dell'utente può essere chiuso su richiesta di Lemon Way. Nel fare ciò, ottobre chiuderà anche l'account di ottobre dell'utente. Anche se l'utente è parte di uno o più contratti di prestito. In questo caso, ottobre procederà come segue
 • I prestiti dell'utente vengono riacquistati entro ottobre alle seguenti condizioni
  • Contro il capitale in sospeso per i prestiti per i quali non sono stati identificati arretrati correnti.
  • Per tutte le altre situazioni, ottobre applicherà uno sconto dal 40% al 100% all'importo principale rimanente su base discrezionale.
 • Ottobre vi farà un'offerta di riacquisto dei crediti e dei prestiti
  • Se l'utente accetta l'offerta, verrà firmato tra ottobre e l'utente un accordo di trasferimento di crediti e prestiti. Gli importi verranno trasferiti sul conto di ottobre dell'utente. L'utente dovrà ritirare il saldo disponibile dal suo conto di ottobre. Una volta completato questo ritiro, ottobre chiuderà il conto e invierà una mail di conferma.
  • Se rifiuta l'offerta, October chiuderà il suo conto dopo la notifica via e-mail. Le richieste e i prestiti non le saranno rimborsati.

8.3 Su richiesta di ottobre

La chiusura o il blocco di un conto di ottobre (bloccando la capacità di aggiungere fondi a, o prestare fondi attraverso, il conto di ottobre, pur mantenendo la capacità di prelevare fondi dal conto di ottobre) può essere deciso da ottobre in caso di
 • Uso aberrante del conto di ottobre,
 • Comportamento riprovevole del Cliente, in particolare la frode,
 • Rifiuto di rispettare l'obbligo di fornire informazioni essenziali,
 • Rifiuto di fornire un contesto,
 • Fornitura di documenti falsi o errati.
 • Conto inattivo (senza transazioni e saldo) per più di 1 anno.
La decisione di ottobre sarà basata sulle seguenti ragioni
 • L'Utente non rispetta le disposizioni di questi Termini e Condizioni,
 • L'utente fornisce dati di identificazione errati, non aggiornati o incompleti,
 • C'è un rischio di frode, riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo o un rischio che potrebbe influenzare la sicurezza del conto di ottobre,
 • Nel caso in cui il partner bancario riceva un gran numero di transazioni fallite, non autorizzate o annullate.
Het besluit om over te gaan tot het sluiten of blokkeren van een October-account wordt medegedeeld aan de Gebruiker. Daarbij wordt ook de reden vermeld. Het besluit om het October-account te heropenen of de blokkering op te heffen ligt bij October. October heeft het recht om aanvullende documenten op te vragen en om, na analyse van de verstrekte informatie, de Gebruiker toe te staan het October-account te gebruiken. Wanneer er opnieuw afwijkend gebruik van het October-account wordt geconstateerd, wordt het October-account automatisch en permanent geblokkeerd. 9.

Intellectuele eigendommen

October.eu en al zijn onderdelen (zoals handelsmerken, afbeeldingen, teksten, video's, enz.) zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. De ontwikkeling van deze Site heeft aanzienlijke investeringen en gezamenlijk werk van onze teams gevergd. Om deze reden, en tenzij uitdrukkelijk hierin vermeld, verlenen wij u geen enkel recht anders dan het recht om de Site te raadplegen voor uw strikt persoonlijk en pr